2014, മാർച്ച് 26, ബുധനാഴ്‌ച

മോഹങ്ങള്‍d¥l¢Yw Y¤Ø¢¨k hº¤c£tY¤¾¢i¢v
l¢Ty¼ dJ©k¡¨c J¡X¤l¡u ©h¡p«.
H¡X« ly©¼¡y J¡k·® Y¤Øi¢v
hjYJY¤Ø¢i¡i¢ d¡s¤l¡u ©h¡p«.
JX¢¨´¡¼ d¥l¢¶ h¡hj¨´¡Ø¢v
l¢n¤¸È¢i¡i® J¥J¤l¡c¤¨Ù¡y ©h¡p«.
lc¬Y Y¡qh¢T¤©¼¡y ©h¶¢v
Ayl¢i¢v c£É¢·¤T¢´¤l¡u ©h¡p«.
hr·¤¾¢Jw c¦·h¡T¤¼ l£Z¢i¢v
J¤Ti¤h¡i® GJc¡iki¤l¡u ©h¡p«.
j¡±Y¢i¢v h¢¼¤¼ Y¡j¹¨q ©c¡´¢
‘Y¡j©h Y¡j©h’ d¡T¤l¡u ©h¡p«.
YÆ´¢c¡l¤Jw h¢¼¤h¡JxJq¢v
a¤¯K¹w Ak¢iX¨h¼¨Yu ©h¡p«.
Cá¢b« ©h¡p¹¨q¡yd¡T® c¢¹w
JÙY¤« ©J¶Y¤h¤Ù¡i¢j¢´¡«.
F¹¨ci¢¹¨c ©h¡p¹w ¨cà¤l¡u
Jr¢i¤¼Y¢¼£ l±Jh¡« ©k¡J·¢v?

J¡k« d¢rµ¤ ly¼¤l©¿¡ hr
J¡kh¢¼¢¿¡Y¡l¤¼¤ ¨li¢k¢c¤«
DyJ¤¼¤ hº¢c¡v h¥T¢i J¤¼¤Jw
Dki¤¼¤ Q£l¢Y Y¡qO±J¹q¤«.
DXy¼¤ Bo¤jJ¡k·¢u Y¡q¹w
Ds¹¤l¡u ¨lؤ¼¤ Q£l¨¨OYc¬l¤«.
Q£l¨Ê Q£l¨cT¤´¤¼¢Y¤ O¢kt
As¢i¤¼Y¢¿¢¼¤ cn騸T¤¼lu.
¨l¾l¤« l¡i¤l¤« hk¢c¨¸T¤·¤¼¤
A¶p¡o« h¤r¹¤¼¤ O¤×¢k¤«.
¨¨ac¬« J¤si®´¤l¡u f¡b¬Y¨¸©¶¡t´®
ohih¢¿ ©d¡k¤« d¡i¤¼¤ l£Z¢i¢v.
ohjh¤K¹q¢v Q£l¢Y« ©p¡h¢µ
Bi¢j¹q¤rk¤¼¤ l¡r¤l¡u.
©O¡jYu O¢±Y« ©c¡´¤¼¢Y¤ O¢kt
O¢±Y« dJt·¤l¡u Y¢´¢·¢j´¤¼¤.
d¡i¤¼¤ l¡pc« B¨j¼¤ ©c¡´¡¨Y
c¢v´¤l¡c¢¿ hco椫 ©cjl¤«.
¨d»¢¨c O£É¢i Bq¤Jw´¢¼¢Y¡
YXk¡i¢s¹¤¼¤ Js¤¸¤« ¨lq¤¸¤«.
c¢ih«, c£Y¢i¢¿¡ ¨ls¤« d¤oíJ«
c¬¡i«, dX·¢¨Ê J¡k¢¼T¢i¢k¤«.
©h¡p¹¨q¿¡« cT´¢¿¨iÆ¢k¤«
o§dq¿¡« ek¢´¢¿¨iÆ¢k¤«
©h¡pl¤« o§dîl¤« J¤×h¡i¢·£y¼¤
C¼¢¨Ê, J»¤Jw h¥T¢i c£Y¢i¢v.
©d¡j¢¨Ê J¡pq« h¤r¹¤¼ ©k¡J·¢v
©d¡j¢c¡i® h¡±Y« Oj¢´¤¼ ©k¡J·¢v
Hj¢´k£ O¢±Y« h¡×¢ lji®´¤l¡u
Jr¢i¤©h¡, hc¤Qt´® m¡É¢i¤Ù¡J¤©h¡?

dµJw cnéh¡J¡¨·¡y ©k¡Jl¤«
m¤Úh¡« l¡i¤l¤« ¨l¾l¤« h»¤«
ly©¼¡yYkh¤si®´¡i®c£´¢¨li®´¤l¡u
Jr¢i¤¼ a¢loh¡X¢¨¼¨Ê ©h¡p«.

BØk¤«¨d¡i®Ji¤«d¢¨¼¡yot¸´¡l¤«
¨d¡ÁX¢ l¢qi¤¼ o¡±zh¡« lik¤«
l¢n« Y£Ù¢ l£t´¡· ¨c¿¤« dr¹q¤«
¨J¡T¤´¤¼ a¢loh¡X¢¨¼¨Ê ©h¡p«.
Cª c¡mcné¹w´® S¡c¤¨h¡y J¡jX«
hcoæ¢k¡´¤¼¤ S¡u, Gk®´¤¼¤ J¤×«.
mjmàY£t´¤¼ ‘h¦a¤k’ h¤cJq¢v
J¢T´¤¼ c¡q¤Jq¢¨¼¨Ê ©h¡p«.

As¢i¤¼¢¨Yu ©ct´® c£q¤¼l¢jk¤Jw
©Jw´¤¼¤ J¡Y¢k¡i® m¡dlOc¹w,
d¢¨¼©i¡ d¢uL¡h¢JwYu Jjµ¢k¤«.
J¡X¤¼¤ c¢si¤¼ J»¢¨k ©j¡nl¤«,
yO¢i¤« hX¹q¤« cnéh¡« ©k¡J·¢u.
d¤ri¤« hkJq¤« hs©º¡y h»¢v
J¡T¤« JTk¤« cm¢©µ¡y g¥h¢i¢v
Al l£Ù¤« Yq¢t´¤¼Y¡¨X¨Ê ©h¡p«.
J¡kLXc« ¨Yס¨Y h¡s¡¨Y
hri¤« ¨li¢k¤« d¥´¡kl¤« hº¤«
l¢y¨¼·¢ g¥h¢¨i oɤnéh¡´¤¼
B c¿ c¡q¤Jq¡¨X¨Ê ©h¡p«.
H¡©j¡ hc¤Qc¤« Bcz©hJ¤¼
B c¿ c¡q¤Jq¡¨X¨Ê ©h¡p«,
B c¿ c¡q¤Jq¡¨X¨Ê ©h¡p«.

-                                     ~~~~~~~~~~±m£J¡É® h»¥t
            ~~~~~~~~~~26/03/2014

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ