2012, ഫെബ്രുവരി 15, ബുധനാഴ്‌ച

അമ്മനിളXmcm-KW-§Ä Xm-gn-I-¡p-Sw XoÀ-s¯mcm
am-\¯n³ Xm-sg-bm-bv \o Hmf-§Ä s\-bv-Xn-cp¶p.
{ip-Xn-e-b-\m-Z-am-bv cm-K-am-bv Xm-f-am-bn
\o-sb-¶m-ßm-hn³ hn-]-©nbn Hcp þ
au-\m-\p-cm-K¯n³ I-tÃm-en-\n-bmbn.
]p-©n-cn-bp-XnÀ-¯q \p-c-Ifn \o
Hm-f-§fn \o ta-f-¸Z-§Ä XoÀ¯p.
]-´n-cp-Ip-ew \n³ Xo-c-§-fn h-fÀ¶q
I-e-bpsS Cu-änÃw \o \n³ I-cbn XoÀ¯p.
Xp©-sâ X-¯ ]mSo \n³ Xm-f¯n-s\m¸w
\m-ep-sI«n³ I-Ym-Im-c³ \ns¶-t\m-¡n-¸-d-sªm þ
cm\q-dp-I-Y-Ifn Rm-s\-s¶¯-s¶ a-d¶p.
\-¼q-Xn-cn XoÀ-¯ tc-Jm-Nn-{X-{]-]-©¯nÂ
A-dn-bm-sX Rm\p-sam-cp tc-J-bm-bv-¯oÀ¶p.
I-fn-b-Ñ-\p-am-bv \n-t¶m-sSm-¯p a-lm-I-hnbpw
I-hnXIÄ sNmÃn¡q-«p-Iq-Sn \-S-¶n-cp¶p.
Iem-e-b¯n³ P-\m-e-bn-eq-sS \n-s¶ Rm³ t\m¡p-t¼mÄ
ImX-§Ä താണ്ടി aµw aµw \o H-gp-In A-I-ep-t¼mÄ
a-\-Ên-¶-I-¯-f-§fn XoÀ-s¯m-cp _nw_-§Ä
]-Xn-tb s]m-Sn-ªnÃm-Xm-hp-¶-Xp-a-dn-bp-¶p Rm³.
\o-sbm-cp sa-en-ª \oÀ-¨m-ep-am-{X-am-bn-¯ocp-t¼mÄ
\-ã-s¸-Sp-¶-sX-\n-s¡-s¶-¯-s¶-bm-bn-cp¶p.
\o-lm-c-ap-XnÀ-t¶m-cp-j-Ê-Ôybn \n³ I-cbnÂ
kq-tcym-Z-b¯n³ ar-Zp-a-µ-kv-an-Xw Im-Wm-\mbn
aÃqÀ-¸-Snbn h-¶-W-ªq Rm-\p-as¶m-cp\mÄ
A-¶pw Rm-\-dn-ªq \-ã-s¸-Sp-¶-sX-\n-s¡-s¶-¯s¶.
\n-t¶m-f-¡c-§Ä¯-«n Po-h-\p-I-fIep-t¼mÄ
ta-f-¸-Z¯n³ cm-Kw \o a-d-s¶-hnsS-tbm-h-¨p.
\n³ am-dn-S¯n a-W-em-cWyw XoÀ-¡p-¶
]m-]n-Ifn-sem-cp-h-\m-Wo Rm-s\-¶p-a-dn-bp-I \o.
I-cbn-sem-cp kw-kv-¡m-c-¯\n-a \o XoÀ-¯p
R-§tfm kmwkv-¡m-cnI-tLm-j-bm-{X \-S¯n.
am-¸p ]-dbm³ t]mepw AÀ-l-X R-§Ä-¡nÃo þ
h-gn t]mIp-t¼mÄ \-ã-s¸-Sp-¶-sX-\n-s¡-s¶-¯s¶.
N-{µn-I s]-¿p-t¶m-cp [-\p-am-k-cmhnÂ
XmÀ-an-gn AS-¨p \o H-gp-In-bIep-t¼mÄ
th-Z-\bm \o A-dnbm-sXm-¶n-Sdntbm
\n³ ]-Z-k-z\-sam-c-]-{ip-Xn XoÀ-¯pthm
\n-¶n-te-¡Wbp-t¼mÄ Rm-\-dn-bp¶n-sXm-s¡bpw
Rm-\-dn-bp-¶q \n-¶n-eq-sS-¶n-se \n-s¶bpw
]m-Sp-hm-\m-hnÃn-\n-sb-\n-bv-s¡m-cn-¡epw
Rm-\-dn-bp-¶q \-ã-§-sfÃm-sa-tâ-Xp am-{Xw.

----
þþþþþþþþþþþþþþþþ{io-Im-´v a®qÀ
12 þ 02 þ 2012

2012, ഫെബ്രുവരി 1, ബുധനാഴ്‌ച

നിരാശ (പുളിമരം - 2)


C-t¸mÄ FÃm-¯n\pw c­ണ്ട­­mw `m-Kw C-d-§p-¶ Im-e-amWv. Rm\pw B-tem-Nn¨p ]p-fn-a-cw F-¶ F-sâ I-Y-bv¡v (I-Y F-¶p Rm³ ]-d-bp-¶p þ A-\p-hm-NI-\v F´pw hn-fn-¡mw) Hcp c­ണ്ടmw `m-Kw N-a¨mtem F-¶v. F-sâ H-cp B-{K-l-amWv, F-Xn-cp \n-¡-cpXv. A-t¸mÄ tNm-Zn¡pw F-´m-Wv C-{X h-ey \ncmi F-¶v. tXm-¡o tI-dn sh-Sn h-bv-¡tÃ, Rm³ ]-d-bmw. BZyw X-s¶ A-Xv ]-dªm I-Y XoÀ-¶p t]m-hn-tà amtj.

I-gn-ª \h-¼À ap-X F-\n-¡v I-­-ണ്ടI-i-\n-bp-sS A-]-lm-c-am-sWt¶m a-täm B-Wv F-sâ hm-a-`m-Kw ]-d-bp-¶Xv. i-cn-bm-bn-cn-¡pw. പണ്ട് k-RvP-b³ ]-d-ª t]m-se Cu {K-l-§Ä-s¡m-s¡ F-hn-sS-sb-¦nepw t]m-sbm-¶v \n-¡tണ്ട­, AtÃ? F´m-bmepw Rm³ hn-Nm-cn¨ t]m-se Im-cy-§Ä ]-eXpw \-S-¡m-¯ Øn-Xn BWv. Cu Iണ്ട-­-Ii-\n Im-c-WamtWm C-sXms¡ F-s¶-\n-s¡m-cp kw-i-bw. Cu {K-l-§Ä-s¡m-¶pw th-sd H-cp ]-Wnbpw CÃm¯ t]m-se AtÃ. F-´m-bmepw F-\n-¡v Ipd-¨v Im-e-am-bn I-ã-Im-e-am-Wv F-¶v ]d-ªm a-Xn-b-tÃm.

Cu Øn-Xn-bnepw F\n-¡v hf-sc A-[n-Iw B-izm-kw X-¶n-cp-¶ H-cp Imcyw Xm-a-k-Ø-e-¯n-\p ap¼n-se ]p-fn-a-chpw AXn tN-t¡dm³ h-¶ncp-¶ H-cp ]-äw ]-£n-Ifpw B-bn-cp¶p. F-\n-¡v a-\-Ên-em-hn-sÃ-¦nepw A-h-bp-sS I-e]n-e hÀ-¯-am-\w tI-«n-cn¡m³ X-s¶ H-cp c-k-am-bn-cp¶p. Im-¡-Ifpw ssa-\-Ifpw ]n-s¶ t]-c-dn-bm-¯ th-sd Nn-e ]-£n-I-fpw. C-S-¡me-¯v Nne sIm-¡p-Ifpw h-¶n-cp¶p.

sIm-¡pIsf Hm-Sn¡m³ B a-c¯n hen-b H-cp KqVm-tem-N-\ \-S-¶n-cp-¶-Xm-bn Rm³ kw-i-bn-¡p¶p. hn-L-S-\-hm-Zn-Ifpw {]-Xn-{In-bm-hm-Zn-Ifpw A-Xn-\p ]n-¶n {]-hÀ-¯n-¨n-«pt­ണ്ടm F-s¶-\n-¡v സംശയമുണ്ട്‌ . F-´m-bmepw A-h-cXn hn-P-bn¨p. sIm-¡p-IÄ A-t§m-«v h-cm-Xmbn. F-´n-\mWmthm Ah-co sIm-e¨-Xn sN-bv-X-Xv? Cu-bn-sS-bm-bn ]-eXpw \-ãam-b Iq-«¯n F-\n-¡v H-cn-¯n-cn k-t´m-jhpw \-ã-ambn. A-hn-Sw sIm­ണ്ടpw XoÀ-¶nÃ. C-t¸mÄ Ipd-¨v Zn-h-k-am-bn H-cp ]-£nbpw B a-c-¯n-te-¡v tN-t¡dm³ h-cp-¶nÃ. H-cp Im-¡-¡q-Sv C-t¸mgpw a-c¯n A-\m-Y-am-bn In-S-¸pണ്ട­v. B Iq-«n-te-s¡-¦nepw H-cp Im-¡ h-cp-tam? Ipd-¨v Zn-h-k-am-bn Im-¯n-cn-¡p¶p. Cu ]-£n-Isf-sbm-s¡ Xn-cn-¨p കൊണ്ട് hcm³ hà amÀ-¤hpw D-t­ണ്ടm? hm-b-\¡mÀ H-¶v ]d-ªp X¶m \-¶m-bn-cp¶p. \n-§Ä X-s¶ ]-d Rm³ F§-s\ \n-cm-i-s¸-Sm-Xn-cn-¡pw?
þþþþþþþ{io-Im-´v a®qÀ
01 þ 02 þ 2012