2012, നവംബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച

ആര്‍ദ്രമോഹം


Hcp \n-emhn³ X-cn-bn-eqdpw
\n-an-j-am-bv \o A-enbptam?
H-cp In-\mhn³ Nn-d-In-te-dn
A-cn-In-em-bv \o A-Wbptam?
]p-©n-cn-¸q ]m-ebn \o
H-cp hk-´w XoÀ¡ptam?
\n-sâ \o-e-¡-®n-ep-Wcm³
]p-e-cn-bm-bv \o hn-Scptam?
Hcp \n-emhn³ X-cn-bn-eqdpw
\n-an-j-am-bv \o A-enbptam?
H-cp In-\mhn³ Nn-d-In-te-dn
A-cn-In-em-bv \o A-Wbptam?
\-Zn-bn-eq-dpw \pc-IÄ tXmdpw
\q-]pc-§Ä XoÀ-¯p \o.
\n-sâ \-´p-Wn ao-«n cmhnÂ
cm-K-amenI XoÀ-¯p \o.
AÀ-¡-\-Wbpw ka-bw h-scbpw
B \n-emhn Xm-cI§Ä
B-ß-lÀ-jw Xq-In \n¶q
\n-im-K-Ôn-IÄ ]q-¯p \n¶p.
]q-hn-e-Wbpw hണ്ടp t]m Rm³
\n-¶n-e-Wbm³ Im-¯p \n¶p.
I-·Z-§Ä tX-Sn A-ebpw
am-\n-s\-t¸m tX-Sn \ns¶.
Xo-c-im-´-X tX-Sn-b-Wbpw
km-K-c¯nc t]m-se Rm\pw
BÀ-{Zamw \n³ \o-e-an-gnbnÂ
I-®p-\oÀ-¯p-Ån-bm-bv amdn.
I-®p-\oÀ-¯p-Ån-bm-bv amdn.
Hcp \n-emhn³ X-cn-bn-eqdpw
\n-an-j-am-bv \o A-enbptam?
H-cp In-\mhn³ Nn-d-In-te-dn
A-cn-In-em-bv \o A-Wbptam?
A-cn-In-em-bv \o A-Wbptam?

þþþþþþþþþþþþþþþþ   {io-Im-´v a®qÀ
06 þ 11 þ 2012