2014, ഏപ്രിൽ 20, ഞായറാഴ്‌ച

2014ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - ചില നല്ല കാര്യങ്ങള്‍Hy Qc¡b¢dY¬ j¡Q¬h¡i Cɬi¢v Y¢j¨ºT¤¸® F¼Y® G×l¤« ±db¡c¨¸¶ Hy Qc¡b¢dY¬ ±d±J¢ii¡X®. Qc¡b¢dY¬·¢v Qc¹w´® ©cj¢¶® d¨ÆT¤´¡l¤¼ Ad¥tá« Aloj¹q¢v H¼®. Y¹q¤¨T Blm¬¹w c¢s©lסu Y¹w´® Blm¬h¡il¨j ±dY¢c¢b¢Jq¡i¢ Y¢j¨ºT¤´¤¼ ±d±J¢i. Qc±dY¢c¢b¢Jw AY® F±Y BÅ¡tÏY©i¡¨T c¢s©lפ¼¤Ù® F¼Y® Hy ©O¡a¬h¡i¢Y¨¼ Al©mn¢´¤¼¤.

GY® Y¢j¨ºT¤¸¢k¤« c¿Y¤« O£·i¤« o«gl¢´¤J F¼Y® o§¡g¡l¢Jh¡X®. dX« ¨J¡Ù® o½Y¢ l¡¹¤¼Y¤«, J¾·j« J¡¶¢ Y¹q¤¨T Ì¡c¡tZ¢¨i Qi¢¸¢´¡u ±mh¢´¤¼Y¤« hפ« CY¢¨k ©h¡m« lmh¡¨X¼® F¿¡lt´¤« As¢l¤¾ J¡j¬h¡X®. F¼¡v 2014¨k ©k¡Jogi¢©k´® cT¼ Y¢j¨ºT¤¸¢c¢Ti¢v cT¼ O¢k c¿ J¡j¬¹w dj¢LXc¡tph¡¨X¼® Y¨¼ S¡u l¢O¡j¢´¤¼¤. S¡c¢¨Yr¤Y¤¼ ohi« Y¢j¨ºT¤¸® Y£t¼¢¶¢¿. AY® ©d¡¨k Cl¢¨T ±doí¡l¢´¤¼ J¡j¬¹w Alt Y¤Tt¼¤« ¨Oऩh¡ F¼s¢i¢¿. FÆ¢k¤« AY® hפ¾lt´¤« hY¦Ji¡´¡u d×¢i J¡j¬¹w BiY® ¨J¡Ù® ±dY¢d¡a¢´¤¼¤ F¼® h¡±Y«.

Cɬi¢¨k Y¢j¨ºT¤¸® j«L« C¼¨· j£Y¢i¢v h¤©Ø¡¶® ©d¡J¤¼Y¢c® ±m£ T¢ Fu ©mn©c¡T¤¾ cz¢ dsºs¢i¢´¡c¡l¡·Y¡X®. A©Àp¨· H¡t½¢´¡¨Y Cª J¤s¢¸® d¥t·¢i¡l¤« F¼® S¡u l¢m§o¢´¤¼¢¿. Y¢j¨ºT¤¸® J½£nc® Y¢j¨ºT¤¸¢v dkY¤« ¨Oà¡c¤¨Ù¼® ¨Yq¢i¢µY® A©Àph¡¨X¼® dsi¡¨Y là. C·lX¨· Y¢j¨ºT¤¸¢v cT¼ O¢k c¿ J¡j¬¹w´® c½w A©Àp©·¡T® JT¨¸¶¢j¢´¤¼¤. AY¢v FT¤·® ds©iÙY® dX« Dd©i¡L¢´¤¼Y¢v ¨J¡Ù® l¼ c¢i±ÉX¹q¡X®. Jtmch¡i dj¢©m¡bci¤« hפh¡i¢ D©a¬¡LÌt B ©Q¡k¢ g«L¢i¡i¢ c¢táp¢µ¤ F¼® Y¨¼ S¡u JyY¤¼¤. CY¢v c¢¼® jȨ¸¶lt DÙ¡l¡«, F¼¡k¤« dX¨´¡r¤¸® dj¢b¢ikb¢J« Dij¡¨Y J¡´¡u o¡b¢µ¤ F¼® ©Y¡¼¤¼¤. AY® Hy ¨Os¢i J¡j¬h¿. j¡±né£i´¡t´® gi´¡c¤« As¢i¡« F¼® Cª ohi¹q¢k¡X® ch¤´® ©f¡b¬« ly¼Y®®.

O¢k Ìk¨·Æ¢k¤« h¡Y¦J¡ o½Y¢©J±z¹w Hy´¢i¤« Y¢j¨ºT¤¸® D©a¬¡LÌt h¡Y¦J J¡X¢µ¤. ¨li¢k® ¨J¡¾¡¨Y o½Y¢ ©jK¨¸T¤·¡c¤«, È£X« ©Y¡¼¤Ji¡¨XÆ¢v Cj¢´¡c¤«, J¤T¢¨l¾o«l¢b¡cl¤« hפ« Hy´¢i¤« Ac¤JjX£ih¡i h¡Y¦J Y¨¼i¡i¢ AY®. B Ìk¹q¢¨k ¨d¡Y¤±dlt·J©ji¤« C·yX·¢v H¡t©´ÙY¡J¤¼¤. h¢´ o½Y¢©J±z¹q¢k¤« Ltg¢X¢Jw´¤«, ¨¨J´¤º¤¹q¤h¡i¢ ly¼ A½h¡t´¤«, l¦Út´¤« Ac¤J¥ko¡pOj¬¹w Hy´¡u D©a¬¡LÌt´® Jr¢º¤. Cc¢ Y¢j¨ºT¤¸® J½£n¨Ê AT¢iÉj±mÚ dY¢©iÙ Hy J¡j¬« g¢¼©mn¢ Ac¤J¥k o½Y¢©J±z¹w Hy´¡c¡X®. oh£dg¡l¢i¢v AY¢c¤« Hy dj¢p¡j« DÙ¡l¤¨h¼® ±dY£È¢´¡«.

Bk·¥t ©k¡Jog¡hßk·¢¨k ¨FJ¬Qc¡b¢dY¬h¤¼X¢ Ì¡c¡tZ¢ fp¤: ¨J F n£f ¨Oií Hy ±dK¬¡dc« dky« ©lÙ±Y ±mÚ ¨J¡T¤´¡ºY® lq¨j Ab¢J« ©lac DÙ¡´¢. ¨eëJæ® ±dO¡jX·¢c® Dd©i¡L¢´¢¿ F¼Y¡i¢y¼¤ B ±dK¬¡dc«. CY¢¨kÉ¡X® C±Y ¨J¡¶¢©M¡n¢´¡u F¼® dkt´¤« ©Y¡¼¡«. ¨eëJ椫 hפ« c¡T¢c¤« c¡¶¡t´¤« g£nX¢ Dit·¤¼ C´¡k·® AY® ¨ls¤¨Y Y¾¢´q©iÙ H¼¡¨X¼® Fc¢´® ©Y¡¼¤¼¢¿. J¤¶¢~i¤l L¡iJt´® l¨j ¨eëJæ® Diy¼ Cª c¡¶¢v ±d©Y¬J¢µ¤«. Aly¨T hßk·¢v F±Y h¡±Y« J¡j¬Èhh¡i¢ Alt´Y® ±d¡lt·¢Jh¡´¡u Jr¢º¢¶¤Ù® F¼® ch¤´s¢i¢¨¿Æ¢k¤« ¨eëJæ® Blm¬h¢¿ F¼ Aly¨T Y£yh¡c« o§¡LY« ¨Oਸ©TÙY® Y¨¼i¡X®.

G¨YÆ¢k¤¨h¡y JÈ¢©i¡ A¨¿Æ¢v h©×¨YÆ¢k¤« Ì¡c¡tZ¢©i¡ B ±dK¬¡dc« G¨×T¤·¢¿ F¼Y® c¢j¡m¡QcJh¡X®. ¨Y¡¶T¤· hßk·¢¨k Ì¡c¡tZ¢i¡i fp¤: o¡s¡©Q¡oe® ©d¡k¤«. B ±dK¬¡dc« cT·¢iY® lq¨j ±d¡i« J¤sº Hy lc¢Y¡ Ì¡c¡tZ¢i¡i¢©¸¡iY¡©X¡ A©Y¨×T¤´¡u hפ¾lt´® J¤sµ¢k¡i¢ ©Y¡¼¡u J¡jX«? C¨Y¡y ¨Os¢i O¤lT¤¨l¸¡i¢j¢´¡«. FÉ®Y¨¼ Bi¡k¤« B ±dK¬¡dc« Hy o©zmh¡X®. dj¢Ì¢Y¢ o«jÈ¢´¨¸©TÙY¢¨Ê Blm¬JY l¢q¢©µ¡Y¤¼ o©zm«. ch¤´® Q£l¢´¡u O¤×¤h¤¾ ±dJ¦Y¢ C¹¨c Y¨¼ c¢kc¢v´X« F¼® As¢i¡l¤¼, B±Lp¢´¤¼ G¨Y¡y hc¤n¬c¤« G¨×T¤©´Ù o©zm«.

F¨¼ BJtn¢µ h¨×¡y J¡j¬« cT¼Y® A¹® a¥¨j Hj¢T·¡X®. h¤u a¢¿¢ h¤K¬h±É¢i¤« B«Baä¢d¡t¶¢ ©cY¡l¤h¡i ±m£ Ajl¢z® ¨JQj¢l¡q¢¨c Hj¡w AT¢µ¤. A©Àp·¢c® AT¢ J¢¶¢iY¿ F¨¼ BJtn¢µY®. AY¢¨c A©Àp« ©cj¢¶ j£Y¢i¡X®. B o«gl·¢c® ©mn« A©Àp« ©c¨j ©d¡iY® j¡Q®M¶¢v, hp¡Å¡L¡Ü¢i¤¨T mlJ¤T£j·¢c® h¤¼¢©k´¡X®, ±d¡tÏ¢´¡u. AY¢c® ©mn« A©Àp« AT¢µ B¨q oztm¢´¤Ji¤« ¨Oií¤. CY¢¨kÉ¡X® C±Y H¨´ dsi¡u F¼® dkt´¤« ©Y¡¼¡«. CY¤« S¡u Hy o©zmh¡i¢ FT¤´¤¼¤, A¨¿Æ¢v Hy d¡U«. b¡tn鬫 h¡±Y« ¨¨Jh¤Yk¡i¤¾ C¼¨· H¶¤h¢´ j¡±né£i´¡y« dU¢¨µT¤©´Ù d¡U«.

AT¢µ B¨q oztm¢´¡c¤« A©Àp©·¡T® Èh¢´¡c¤h¤¾ hcoæ® J¡¶¢i ±m£ ¨JQj¢l¡w Y£tµi¡i¤« Ag¢czc« Atp¢´¤¼¤. Y¨¼ Dd±al¢µl¨c F¹¨c¨iÆ¢k¤« Y¢j¢µ¤« Dd±al¢´X« F¼ O¢É h¡±Y« lqy¼ Cª ©k¡J·¢v ±d©Y¬J¢µ¤«. ©im¤©alc¤« hp¡Å¡L¡Ü¢i¤« J¡¶¢i lr¢i¢k¥¨T ©d¡J¡u ¨JQj¢l¡w ¨¨bj¬« J¡¶¢i¢j¢´¤¼¤. AY¤¨J¡Ù® H× a¢lo« ¨J¡Ù® ¨JQj¢l¡w h¤Ø® dsºly¨T Yk·¢©k´® Dit¼¤ F¼¿. A¨Y¡¼¤« o¡b¡jXj£Y¢i¢v O¢É¢´¤¼ Hj¡w´® A±Y Fq¤¸h¿. FÆ¢k¤« ¨JQj¢l¡w ¨OiíY® h¡Y¦Ji¡´¡u d×¢i ±dl¦·¢ Y¨¼i¡X®.

C·yX·¢v ch¤´® J»¥j¢¨k Aj¢i¢v cT¼ Hy o«gl« H¡t´¡«. Hy j¡±né£i©cY¡l¢¨c Jj¢¨Æ¡T¢ J¡X¢µY¢c® ±J¥jh¡i¢ Hy i¤l¡l® ¨J¡k ¨Oਸ¶ o«gl«. AY¢k¡¨j¡¨´i¡X® J¤×´¡t F¼¨Y¡¨´ Al¢¨T c¢v´¨¶. Hy ¨Os¢i l¢htmc©h¡ ¨Os¢¨i¡y ±dY¢©nb ±dJTc©h¡ Y¡¹¡u Jr¢i¡· Cª j¡±né£i ±dlt·Jt F¹¨c ¨¨bj¬h¡i¢ c¡T® gj¢´¤«? F¹¨c c½w Cl¨j ¨¨bj¬©·¡¨T Y¢j¨ºT¤·i´¤«? Cly¨T G¨YÆ¢k¤« ±dl¦·¢¨i Y¢j¨ºT¤·iµ c½w l¢htm¢µ¡v c½¤¨T LY¢i¤« CY® Y¨¼ Bl¢©¿?

F¨¼ Hr¢l¡´y¨Y¼® J¡t¶¥X¢Í® mÆs¢©c¡T® dsº ±m£ Qlptk¡v¨c±p¤l¢¨c H¡t·®¨J¡Ù® S¡c£ J¤s¢¸® Alo¡c¢¸¢´¤¼¤. l¢htmc« o§i« Y¢y·¡c¤¾ Alojh¡i¢ JX¡u Jr¢i¤¼, dj¢Ì¢Y¢ oªp¡tÀdjh¡i o¤Ì¢j l¢Joc h¡Y¦J h¤©¼¡¶® ¨l´¤¼ Hy ©cY¦c¢j Cɬi¢v Dit¼¤ l©jÙ¢i¢j¢´¤¼¤. AY¢c¤¾ ©Jq¢¨J¡¶¡l¨¶ 2014¨k Cª Y¢j¨ºT¤¸®.
--------___________________±m£J¡É® h»¥t
___________________19/04/2014

1 അഭിപ്രായം: