2013, ഓഗസ്റ്റ് 10, ശനിയാഴ്‌ച

ഗജായനം

Ipd-¨p-\m-fm-bn F-s¶ A-e-«n-bn-cp-¶ H-¶m-Wv a-\p-jy-cp-sS B\-I-tfm-Sp-Å {Iqc-X. {io F³ F \-ko-dn-sâ am-Xr-`q-an B-gv-N-¸-Xn¸n h-¶ k-Nn{XteJ-\w B Nn-´I-sf hÃm-sX D-±o-]n-¸n¨p. A-§-s\-bm-Wv K-Pmb-\w F-¶ Cu Ihn-X F-sâ a-\-Ên-te-¡v h-cp-¶Xv. {io ssh-tem-¸nÅn {io-[-ctat\m-sâ k-ly-sâ a-I³ F-¶ Ihn-X Rm³ hm-bn-¨n-«n-sÃ-¦n-epw A-Xn-sâ Bi-bw Ip-d-s¨m-s¡ A-dn-bmw. AXpw F-\n-s¡m-cp {]-tNm-Z-\-am-bn«pണ്ടv F-¶m-sW-sâ hn-izmkw. C-h-tcm-sSm-s¡-bpÅ F-sâ \-µn A-dn-bp-¡p¶p. D-Õh-¸-d-¼nepw aäpw A-\m-h-iy-am-bn B-\I-sf D-]-tbm-Kn-¡p-¶ {]h-W-X F-{Xbpw th-Kw A-h-km-\n-¸n-¡p-hm-\p-Å H-cp XpS-¡w Dണ്ട­mh-s« F-¶m-{K-ln-¡p¶p. I-®q-cn-se Xr-Ñw_-cw t£-{X¯n B-\-I-fnÃm-sX-bm-Wv D-Õ-hw \-S-¡p-¶Xv. A-t¸mÄ A-§-t\bpw D-Õ-hw \-S-¯mw, \-S-¡mw. C-Xv FÃm-hcpw am-Xr-I-bm¡m³ B-ßmÀ-°-am-bv B-{K-ln-¡p¶p.


I
Im\-\-¸m-X-bn-se-t§m-hoണ്ട­pw
hÃn-IÄ]q-s¯m-cm-\mfnÂ
c-Y-ta-dn-h-¶n-sX-³lr-¯nÂ
\m-Z-am-bv hm-k-´-tZ-hn.

A½X-³s\-©n-se NqSpw
B-tem-eam-sbm-cp Imäpw
_-Ôp-P-\-§-fn-¶n-ãhpw
A-dn-bp-¶p Rm-\n-¶psa-¶pw.

]q¼m-ä-IÄ \r-¯-amSpw
Im-«p-]q-t©m-ebpw sX-fn-\ocpw
am-\p-I-tfm-Sp-ao ta«nÂ
A-e-bp-¶p R-§-fo-h-gntb.

]-¨n-e-¨mÀ¯p-IÄ Xn¶pw
Im«cp-hn-bn \o-´n-¯p-Sn¨pw
k-ly-sâ hn-cn-am-dn-eqsS
Im-e-sam-cp-]m-Sp ]m-dn-¸-d¶p. 

A-s¶m-cp-\m-fn-se bm{X
Im-«-cp-hn-bn-te-¡p-Å bm{X
A½-sb hn-«p-\S¶q
\n-]-Xn-¨p Rm-s\m-cp Ip-gn-bnÂ.

A-§n-§p tNm-cbpw \ocpw
A-e-dn-¡c-ªp Rm-³hoണ്ട­pw
A-½bpw I-c-bp-¶p tate
H-¶p-a-dn-bmsX_-Ôp-P-\-§-fpw.

shSn-sbm-¨ tI-t«m-cp t\cw
F-s¶¯-\n-¨m-¡n-sb-¦nepw
hml-\w ]n´pSÀ¶-½
H-cp ]m-Sp-Zq-cw A-eªp.

II

`qan Ip-ep-§p-¶p-sht¶m
ho-gp-hm³ t]m-Ip¶ t]mse
Iq-Sn-¶-gnI-fn thKw
Xp¼n-bm ap-dp-sI-¸n-Sn¨p.

tXm-«nbpw h-Sn-bp-am-sbs¶þ
hoണ്ടpw N-«w ]Tn-¸n-¡p-hm-\mbv
Ipdn-tbm-cp cq-]w h-cp¶q
Xm-¸m-\-¡q-«-hpw Npäpw.

N-«-{h-W§-fn \n¶pw
H-gp-Ip-¶p tNm-cbpw \ocpw
kv-t\-lhpw Im-cp-W-yt\-{Xhpw
Im-Wp-hm-\m-bnà F§pw.

N§e-¡-®n-IÄ t]doþ
]n-s¶ s\-än-bn ]-«hpw NmÀ¯nþ
AXn-tLm-c i-Ð-§Ä tI«qþ
DÕ-hw I-gnbnÃ-sbt¶m?

a-Sp¡pa-o Hm-ebpw ]-«bpw
Im-Snsâ HmÀ½-IÄ hoണ്ടpw
X-fn-cn-e-¯p-¼n-se a-[p-c-ambvþ
\m-hn-sâ Xp-¼n-te-s¡m-gpIn.

I-f-I-f kw-Ko-X-a{´w
]p-g-bnse Hm-f-§Ä ao«pw.
a-e-bn-se ]-¨bn hoണ്ടpw
ap-gp-Ip-hm-\p-W-cp-¶p tamlw.

Im-Snsâ Hm-c-¯n-set§m
hoണ്ടpw `m-cw ]n-Sn-¡phm³ h¶qþ
A-dn-bm-sX Im-ep-IÄ \o§n
Rm\pw Im-Sn-sâ `m-K-am-bv amdn.

III

_-lf-§Ä ]n-¶n-em-bv amªp
Im-«p]q-t©m-ebn \o-´n-¯p-Sn¨p
Im-«p-]q¡-fn-Â-\n-d-bp-¶ ]qt´³
F-s¶ a-¯p-]n-Sn-¸n-¡bmtWm?

Im-«neq-tSm-Sn-\S-¶p Rm\pw
Im-sS-¶ k-Xy-a-dnªp.
]p-ecn-IÄ kÔy-IÄ cmhpw
F-s¶ a-ªp-]p-X-¸n-¡bmtWm?

H-cp \mÄ ]p-e-cnbn Iണ്ടp
Zq-sc-bm-bv t]m-Ip-¶p Iq«À.
D-·m-Z-\r-¯w N-hn-«n Rm\pw
e-l-cnbm Nn-¶w hn-fn¨p.

s]m-Snbpw ]d-¯n Rm³ sN¶q
F-sâ h-c-shm-¶p t\m-¡n-b-hÀ \n-¶p.
A½amÀ ]p-d-In-em-bv Xsâ
Ip-ªp§-sf am-än \n-À¯n.

t\-Xm-hv h-Sn-bp-am-bv \o§n
X-S-bphm³ ap-¶n-em-bv \n¶p.
A-Sn-tb-äp s]m-Ån-sb-¶pÅw
Rm-t\m-Snbpw hoWpw a-dªp.

tIm-]hpw Zxp-Jhpw ]qണ്ടp, Rm\pwþ
A-e-bp-¶p Iq-«n-\m-bv hoണ്ടpw-.
Im-än-sâ ssI-Ifm sXm«pw
Im-«n-eq-S-e-bp-¶p \nXyw.

H-gp-Ip-¶ ]p-g-t]m-se Rm\pw
G-I-\m-bv hoണ്ടpw \-S¸q.
a-\p-jy\pw {]-Ir-Xnbpw Fs¶
C¶pw H-ä-bm-s\-¶p hn-fn¸q.

 
---------------------- þþþþþþþþþþþþþþþþþþ {io-Im-´v a®qÀ
þþþþþþþþþþþþþþþþþþþ 09/08/2013