2014, മാർച്ച് 5, ബുധനാഴ്‌ച

എന്തുകൊണ്ട് 'ദൃശ്യം'?

Ba¬« ±datmc·¢c® F·¢i dk ¨J¡¶JJq¢k¤« Fr¤d·¢iÕ® c¡q¤Jw´® ©mnl¤« l¢QiJjh¡i¢ ±datmc« Y¤Ty¼  a¦m¬« hki¡qOkµ¢±Y©k¡J¨· h¡±Yh¿ Cɬu Okµ¢±Y©k¡J¨· Y¨¼ Aa®g¤Y¨¸T¤·¢i¢j¢´¤¼¤. a¦m¬« h×® g¡nJq¢v d¤ctc¢t½¢´¡c¤¾ Y£yh¡c« AY¢¨Ê ¨Yq¢l¡X®. B lØ¢µ l¢Qi·¢c® AX¢is±dlt·J©ji¤« Ag¢©cY¡´©qi¤« Ba¬©h Ag¢cz¢´¤¼¤. ©h¡puk¡v F¼ Y¡jj¡Q¡l® B©ji¤« Y¿¤J©i¡ AY¢h¡c¤n ©ln« ¨Oà¤J©i¡ ¨Oà¡· Hy ¨J¡µ¤ O¢±Y« F¹¨c C±Y lk¢i l¢Qi« ¨J¡ií¤? G×l¤« d¤Y¢i l¡t· AØY® ©J¡T¢i¢kb¢J« lyh¡ch¤Ù¡´¢i Ba¬ hki¡qO¢±Yh¡X® a¦m¬« F¼Y¡X®. Fɤ¨J¡Ù® a¦m¬« C±Y lk¢i l¢Qi« ©cT¢? a¦m¬¨· CY¢c® Atph¡´¢i MTJ« FÉ¡X®? Fc¢´® ©Y¡¼¢i O¢k J¡j¬¹w Cl¢¨T J¤s¢´¤¼¤.

¨J¶¤s¸¤¾ Y¢j´Z, hT¤¸¢´¡· AlYjXj£Y¢, H©j¡y·y©Ti¤« h¢Jµ Ag¢ci«, c¿¡y L¡c« Y¤T¹¢il a¦m¬¨· c¿ Ac¤glh¡´¤¼Y¢v ±db¡c dÆ® lp¢µ¤. ±m£ Q£·¤©Q¡oe® F¼ o«l¢b¡iJu a¦m¬« F¼ J¥¶¡iäi¤¨T c¿ c¡iJc¡i¤« ±dlt·¢µ¤. CY® h¡±Yh¡©X¡ Cª h¢Jµ l¢Qi·¢¨Ê jpo¬«? AY¢©k´® J¥T¤Yv Cs¹¢ ¨O¿¤©Ø¡w ch¤´® a¦m¬·¢¨cY¢¨j l¼ ±db¡c B©j¡dX« Otµ ¨O©àÙ¢ ly«.

J¤×J¦Y¬¹¨q ©±d¡Ë¡p¢¸¢´¤¼Yj« O¢±Yh¡X® a¦m¬« F¼Y¡i¢y¼¤ B B©j¡dX«. l¡a·¢c® ©lÙ¢ ch¤´Y® A«L£Jj¢©µ hY¢i¡l¥. l¢htm¢´¡u F¿¡lt´¤« AlJ¡mh¤Ù®. Cl¢¨T ch¤´® h¨×¡y J¡j¬« dj¢©m¡b¢©´Ù¢ ly«. AY® Bl¢n®´¡jo§¡Y±É¬h¡X®. Bl¢n®´¡jo§¡Y±É¬« Hy Qc¡b¢dY¬oh¥p·¢v lq¨j ±d¡b¡c¬htp¢´¤¼¤. l¢m§j¥dl¢l¡a·¢¨Ê ohi·® c¡« lq¨j Ab¢J« ©J¶ Hy l¡´¡XY®. Hj¡w´® Hy J¡j¬¨· l¢htm¢´¡l¤¼Y® ©d¡¨k Hy J¡j¬« oh¥p©·¡T® l¢q¢µ® dsi¡u h¨×¡j¡w´¤« AlJ¡mh¤Ù®.

Hy l¬Ç¢i¤©T¨i¡ A¨¿Æ¢v Hy J¥¶« l¬Ç¢Jq¤©T¨i¡ Bl¢n®´jXh¡X® Okµ¢±Y« F¼® ©lX¨hÆ¢v kq¢Yh¡i¢ dsi¡«. AY® Cnéh¡¨i©¼¡ C¨¿©¼¡ Hj¡w´® dsi¡«. Hj¡w dsº Ag¢±d¡i©·¡T® ©i¡Q¢´¤J©i¡ l¢©i¡Q¢´¤J©i¡ ¨Oà¡«. d©È B Ag¢±d¡i« dsi¡u A©Àp·¢c¤¾ o§¡Y±É¬« A«L£Jj¢©µ hY¢i¡l¥. AY¢k¡t´¤« FY¢jg¢±d¡i« DÙ¡l¢¨¿¼® ©Y¡¼¤¼¤.

©Q¡tÒ®J¤¶¢i¤¨T (©h¡puk¡v ¨Oií JZ¡d¡±Y«) h¥·hJw Hy dà¨c ¨J¡¿¤Ji¤« B hJq¤« g¡j¬i¤« ©Ot¼® ml« J¤r¢µ¢T¤Ji¤« CqihJw AY® J¡X¤Ji¤« ¨O़¤. ©Q¡tÒ®J¤¶¢i¤« J¤T¤«fl¤« ©Ot¼® AY® hsµ® ¨l´¡u ±mh¢´¤Ji¤« Hy dj¢b¢ l¨j AY¢v l¢Qi¢´¤Ji¤« ¨O़¤. c¢ihd¡kJt´® Al¨j YTlsi¢k¢T¡©c¡ H¼¤« o¡b¢´¤¼¢¿. CY¡X® l¢htmc·¢c¢Ti¡´¢i a¦m¬·¢¨k j«L¹w. A¹¨c Hy ¨J¡kd¡YJ« ¨Oií¢¶¤«, hsµ¤ ¨l´¡u ±mh¢µ¢¶¤« ©±dÈJt (F¿¡lyh¿) FÉ®¨J¡Ù® AY¤ Hy lk¢i d¡YJh¡i¢ FT¤·¢¿? A¹¨c Hy O¢É¡LY¢i¢©k´® ©±dÈJ¨j ci¢´¡c¤¾ J¡jX¹w FÉ¡i¢j¢´¡«? Fc¢´® ©Y¡¼¤¼ O¢k J¡j¬¹w Y¡¨r ¨J¡T¤´¤¼¤: 

1. B dàu ©Q¡tÒ®J¤¶¢i¤¨T hJq¤¨T J¤q¢´¤¼ O¢k j«L¹w a¥jo«o¡j¢ Dd©i¡L¢µ® dJt·¤¼¤. AY® ¨lµ® Alu hJ¨q g£nX¢¨¸T¤·¤¼¤. A¹¨ci¡X® Hy a¢lo« j¡±Y¢ ©Q¡tÒ®J¤¶¢i¤¨T l£¶¢v Alu F·¤¼Y®. o§É« A½i¤¨T ±d¡ih¤¾ ©Q¡tÒ®J¤¶¢i¤¨T g¡j¬©i¡T® ©d¡k¤« Alu ©h¡mh¡i¢ Y¨¼ ¨dyh¡s¤¼¤. Cª Hy ±d©Y¬Jo¡pOj¬·¢v hJw Al¨c AT¢´¤¼¤. Alu hj¢´¤¼¤. B ¨J¡kd¡YJ« Hj¢´k¤« h¤uJ¥¶¢ c¢Öi¢µ¨Y¡¼¤h¡i¢y¼¢¿. Hy ¨¨JàfÚ« F©¼ AY¢¨c dsi¡u d×¥. A¨¿Æ¢v o§ijÈi®´¤¾ Hy ±dY¢©j¡b cTdT¢ F¼® ©lX¨hÆ¢v dsi¡«.

2. dà¨Ê A½ c¢ihd¡kJ lJ¤¸¢¨k Hyit¼ D©a¬¡LÌi¡X®. ©Q¡tÒ®J¤¶¢i¤¨T hJw´® CY® J¡jX« F¨ÉÆ¢k¤« ±dmî« l¼® dàu J¤T¤¹¤Ji¡¨XÆ¢v B A½ Y¨Ê Ab¢J¡j« Dd©i¡L¢´¤h¡i¢y¼¤ F¼® dT·¢v Y¨¼ dsi¤¼¤Ù®. B Yj·¢k¡X® Aly¨T o§g¡l« F¼® l¬Çh¡J¤¼ O¢k j«L¹w DÙ®.

3. ¨Vvp¢, h¤«¨¨f, ¨n¡tX¥t o«gl¹q¤¨T dÖ¡·k·¢v CY¢¨c ©c¡´¤©Ø¡w ch¤´® h¨×¡y J¡j¬« ©f¡b¬h¡l¤«. lbm¢È¨i djo¬h¡i¢ FY¢t´¤¼ dkt´¤« D¾¢¨Ê D¾¢v CY® ©d¡k¤¾ l¦·¢©JT¤Jw ¨O़l¨j JU¢ch¡i¢ m¢È¢´X« F¼¤Ù®. A½i¤« ¨d¹q¤« g¡j¬i¤« hJq¤« D¾ G¨Y¡j¡q¤« AY¡±Lp¢µ® ©d¡J¤«.

4. dÙ® h¤Yk¢©¹¡¶¤¾ ±oí£d£Wc¹q¤¨T l¬lp¡jOj¢±Y« dj¢©m¡b¢µ¡v m¢È® J¢¶¢iY® F±Y ©dt´¡i¢j¢´¤«? D·j« lq¨j´¤s¨l¼¡i¢j¢´¤«. ±db¡cÌ¡c·¢j¢´¤¼ By©T¨iÆ¢k¤« ©ct´® A©c§nX« c£¹¢i¡v d¢¨¼ AY¹® HY¤´¢·£t´¤«. Cj¨i d¢©¼i¤« ©O¡a¬« ©O¡a¢µ® d£W¢¸¢´¡u c¢ihd¡kJt´¤« c¬¡i¡b¢dt´¤« ¨Y¿¤« o©Æ¡Ol¤h¢¿. Cl¢¨T ©Q¡tÒ®J¤¶¢i¤¨T J¤T¤«f·¢¨Ê ©d¡j¡¶« C¹¨ci¤¾ o¡h¥p¬¡ohY§·¢¨cY¢j¡¨X¼® Qc« l¢m§o¢´¤¼¤.

5. c£Y¢i¤« c¬¡il¤«, dXl¤« Ab¢J¡jl¤« D¾ly¨T J¥¨Ti¡X¢¼®. Ab¢J¡j¢ltLê« o¡b¡jX´¡t´® A±d¡d¬h¡i Dij·¢k¡X®. Al¢¨Ti¡X® Y¨Ê J¤T¤«f¨· jÈ¢´¡u Hy o¡b¡jX´¡ju cT·¤¼ ©d¡j¡¶« Qc¹¨q BJtn¢´¤¼Y®. Alu ¨Y×® ¨Oií¢¶¤Ù¡l¡«. d©È AY¢k¤« lk¢i ¨YפJ¡t Hy J¤r¸l¤h¢¿¡¨Y d¤s·® l¬¡dj¢´¤¼¤. Cl¢¨T c£Y¢ c¢©nb¢´¨¸T¤¼Y® o¡b¡jX´¡jc® h¡±Y«. B ©d¡j¡¶¨· S¡u AY¢Q£lc·¢¨Ê ©d¡j¡¶« F¼¤ l¢q¢´¡u Cn騸T¤¼¤.

©h¡puk¡k¢¨Ê Y¡jdj¢©ln« Dd©i¡L¨¸T¤·¡¨Y Y©¼i¤« Y¨Ê J¤T¤«f©·i¤« Dd±al¢µ Hj¡¨q©¸¡k¤« Y¢j¢µT¢´¡¨Y lul¢Qih¡i a¦m¬« hki¡qOkµ¢±Y©k¡J·¢c® lu ±dY£È cvJ¤¼¤Ù®. c¿ Y¢j´Zi¤« c¿ AlYjXj£Y¢i¤h¤¨ÙÆ¢v ±datmcm¡kJq¢©k´® ©±dÈJt ly« F¼Y¢c® ¨Yq¢l¡X® a¦m¬«. AY¢c® Y¡jj¡Q´Á¡y¨T Ah¡c¤n¢J JZ¡d¡±Y¹w ©lX¨h¼¢¿. Hy cT¨c Y¡jh¡i¢´¡X¡¨Y JZ¡d¡±Yh¡i¢ h¡±Y« J¡X¤¼ HjlÌ o«Q¡Yh¡l¤Ji¡¨XÆ¢v AY® Okµ¢±Y¹w´® ¨h¡·« Hj¥tÒ« dJy¨h¼Y¢v o«mih¢¿. A¹¨c Hy h¡×« a¦m¬« ¨J¡Ù¤l¼¢¶¤Ù®. AY® Y¤Tj¡u Okµ¢±Y±dlt·Jt´¤« c½w ©±dÈJt´¤« Jr¢i¨¶.


--------------------- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 05/03/2014

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Please download thoolika.ttf from this site... (just click on the name thoolika.ttf)

  http://news.keralakaumudi.com/info/font.php

  Then copy to C (Drive) - Windows - Fonts (For Windows OS)

  Then restart your browser...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. തൂലികയിലേ വായിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളോ? നോക്കട്ടെ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ