2015, ജൂൺ 8, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഓര്‍മ്മമഴക്കാറുകള്‍


ഓര്‍മ്മമഴക്കാറുകള്‍
Js¤· c¢s·¢k¤¾ c¢j·¢v c¢¼¤« ¨O½xd¡Yi¢©k´® Cs¹¢i©¸¡w g¥h¢¨i l£Ù¤« ¨Y¡¶Y® ©d¡¨k ©Y¡¼¢. Hy c¢h¢n« As¢i¡¨Y J»Tµ® c¢¼¤. Fc¢´® JX¡«, Hy AØY® h£×s¢c¸¤s·¤¾ d¡k¡X¢ J¦nå©È±Yl¤«, AY¢c® ¨Y¡¶® h¤Ø® lkY® g¡L·¡i¢ ©È±Y´¤ql¤«, J¤q·¢¨Ê ©c¨j FY¢tlm·®, CTY® g¡L·¡i¢, FÉ¡ ±d©i¡L«?, H¡t½Jq¤¨T ©lk¢©i׫ Y£t´¤¼ l£T¤«. AØk·¢c® d¢¼¢k¡i¢ d¡k¡X¢ BjY¢´¡l®. AØk´¤q·¢¨Ê Aj¢J¢v J¥T¢ A¸¤s« JT¼¡v, Hy Q£l¢YJ¡k«, Hy l¡icm¡ki®´® ©lÙ¢ h¡×¢ ¨lµ pj¢J¦nåu h¡n¢¨Ê o§É« l¢Ñ¡ca¡i¢c¢ l¡icm¡ki¤«. A©Àp« Hy d¾¢´¥T·¢k¤« dU¢¸¢µ¢¶¢¿. d©È, d¡k¡X¢´¡y« Al¢¨T J¤T¢©is¢i F¨¼©¸¡k¤¾ly« fp¤h¡c©·¡¨T A©Àp¨· h¡©n F¼® Y¨¼ l¢q¢µ¤.

CTl¸¡Y¢ Y¢j¢ h¤s¢i¡¨Y ¨d़ Hy dJk¢k¡X® S¡u d¡k¡X¢i¢v Ba¬h¡i¢ fo® Cs¹¤¼Y®. pj¢J¦nåu h¡n¢¨Ê l¢Ñ¡ca¡i¢c¢ l¡icm¡ki¢v c¢¼® Cy¼¥s® h£×©s D¾¥ d¡k¡X¢i¢¨k GJ ±d¡Zh¢J l¢a¬¡kih¡i kÈä£l¢k¡o« i¤ d¢ o®J¥q¢©k´®. F¨Ê Q£l¢Yc¢©i¡L« B d¾¢´¥T·¢¨k J¤¶¢Jw´® AÈj¹q¤« JX´¤« dsº® ¨J¡T¤´¤J F¼Y¡i¢y¼¤. d¾¢´¥T« JÙ¤d¢T¢´¡c¡J¡¨Y l¡icm¡ki®´® h¤¼¢v O¤×¢·¢j¢º F¨¼ J¦Y¬Ìk·® F·¢µ® Y¼Y® h¡n¡X®. AY¢c® ©mn« h¡n¢v c¢¼¤¾ op¡i¹w dkYlX dkYj·¢v S¡u o§£Jj¢µ¢¶¤Ù®.

o¡p¢Y¬l¡jek« Fr¤Y¤¼ F« J¦nåu c¡i¨j O£· l¢q¢´¤¼ Hj¡¨q Ba¬h¡i¢ S¡u JÙY® pj¢J¦nåu h¡n¢k¥¨Ti¡X®. A©Àp« dsi¤¼Y® dk©¸¡r¤« mj¢¨i¼® ©Y¡¼¢i¢¶¤h¤Ù®. A©Àp·¢¨Ê g¡ni¢v F« J¦nåu c¡it´® hki¡q·¢v Fr¤Y¤¼l¨j¡¨´ hÙÁ¡y« Ac¬g¡nJq¢v Fr¤Y¤¼l¨j¡¨´ hp¡Á¡yh¡X®. o¡p¢Y¬l¡jek« l¡i¢µ©¸¡w dk©¸¡r¤« Fc¢´¤« AY® ©Y¡¼¢i¢¶¤Ù®. h¡n® dsi¡s¤Ù®, l¡icm¡k Y¤T¹¡u Y¨¼ ©±dj¢¸¢µY® hki¡ql¤« hki¡qo¡p¢Y¬l¤h¡¨X¼®. B Hy ©an¬h¡X® h¡n¢c® o¡p¢Y¬l¡jek©·¡T®.

¨O½xd¡Yi¢k¥¨T S¡u ©È±Y´¤q·¢©k´® cT¼¤. AY¢¨Ê dTl¢k¢y¼® S¡u d¡k¡X¢i¢v Y¡ho¢µ l£¶¢©k´® ©c¡´¢. AY® d¥¶¢ J¢T´¤Ji¡¨X¼® ©Y¡¼¢. S¡u c¶ d¤q¢hj« c¿©d¡¨k lqt¼¢j¢´¤¼¤. ©lÙ, H¡t½J¨q Jis¥j¢ l¢T¤¼ Gt¸¡T® ©lÙ. ±d©Y¬J¢µ¤« Cl¢¨T ¨lµ®. d¡k¡X¢ F¼ ©dj® dk©¸¡r¤« F¼¢v JªY¤Jh¤Xt·¢i¢¶¤Ù®. AY® h¡n¢©c¡T® dÆ® ¨lµ©¸¡r¡X® d¡k¡X¢ F¼ ©dj® l¼ JZ dsº® Y¼Y®.

BjY¢´¡l¢©k´® ©d¡J¤¼ lr¢i¢v Hy d¡ki¤Ù®. d¨Ù¡y h¡±É¢Ju AY¢¨k¡y iÈ¢¨i BX¢i¢v fÜ¢µ® Yqµ¤ F¼¤« d¡ki¢v BX¢ Ji×¢ fÜ¢µY® ¨J¡Ù¡X® d¡k¡X¢ F¼ ©dj® l¼¨Y¼¤« h¡n® dsº¤. A¹¨c Hy BX¢ AY¢k¢¿©¿¡ F¼ F¨Ê ©O¡a¬·¢c® h¡n® dsºY® hj« lqt¼©¸¡v BX¢ Y¡X® ©d¡i¢ F¼¡X®. C±Yi¤« J¥T¢ O¢j¢µ® ¨J¡Ù® J¥¶¢©Ot·¤, B D·jh¡X® J¡k¹q¡i¢ AY¢¨c d×¢ ©O¡a¢´¤¼ d¡k¡X¢´¡t´® J¢¶¤¼¨Y¼®.

BjY¢´¡l¢cj¢J¢v J¥T¢ cT´¤©Ø¡¨r¡¨´ S¡u m§¡o« d×l¤¼±Y D¾¢©k¨´T¤·¢y¼¤. B J¡¶¢v c¢¼® J¢¶¤¼Y® FÉ¡i¡k¤« Am¤Úl¡i¤ Bl¢¨¿¨¼c¢´® Ds¸¤Ù¡i¢y¼¤. lca¤tLê l¡r¤¼, c¡©k´s¢v dTt¼® c¢v´¤¼ AjY¢´¡l® d¡k¡X¢´¡t´® ¨ls¤¨h¡y Bj¡bc¡kih¿. B J¡T® Y¨¼ ©al¢i¡X® Alt´®. Al¢¨T l£r¤¼ O¤¾¢¨´¡Ø® ©d¡k¤« ¨Y¡T¢¿lt. AY® a¤tLêi¤¨T h¤T¢i¤« cKl¤h¡X® Alt´®. AY® B h»¢v Y¨¼ l£X® hj¹w´® lqh¡l¤¼¤. h¡n® dsº©Y¡t½i¤Ù®, ±dJ¦Y¢o«jÈX« c¡Ld¥Qi¤©Ti¤« a¤tLê¡d¥Qi¤©Ti¤« ©dj¢v cT·¢i c½¤¨T d¥tá¢Jy¨T f¤Ú¢ Ad¡j« Y¨¼ F¼®.

CTl¸¡Y¢ J¤sµ® ¨¨lJ¢i Hy ltn·¢k¡X® Jk¡d« Y£t· F¨Ê Jk¬¡X·¢c® h¡n® J¥¶¤c¢v´¤¼Y®. h¥¼® ltn¹w´® ©mn« l¢©am¨· D¼YdUc¨h¼ ©h¡p·¢c®, ¨J¶¤d¡T¤Jw f¡b¬Yi¡l¤¨h¼ J¡jX« dsº®, dkY¢vc¢¼¤h¤¾ ©h¡Oc« Hj¡lm¬h¡¨X¼® J¡X¢µ®, l¢l¡p©h¡Oc« l¡¹¢ g¡j¬ ©d¡J¤©Ø¡w Hy ¨¨J·¡¹¡i¢ c¢¼Y¤« h¡n® Y¨¼. Yc¢´® h´q¢¿¡Y¢y¼Y® c¼¡¨i©T¡, Alt´® ©lÙ¢i¤¾ JT¢d¢T¢ Hr¢l¡´¡u Jr¢º¢©¿ F¨¼¡y c¬¡il¤« A¼©Àp« dsº©Y¡t´¤¼¤. C¼©Y¡t´¤©Ø¡w mj¢¨i¼® ©Y¡¼¤¼¤. o§É« ¨dunu J¡m¢v c¢¼® Hy Y¤J l¡TJi¡i¢ ¨J¡T¤·® l¦Úoac·¢¨k J¶¢k¢v J¢T´¤©Ø¡w, o§É« h´w ¨J¡Ù¤l¼¢¶l©j´¡w F±Y©i¡ g¡L¬l¡c¡X® S¡¨c¼® H¡t·® ©d¡J¡s¤Ù®.

BjY¢´¡l® Jr¢º® l¢a¬¡ki« JÙ® Y¤T¹¢i©¸¡w, FY¢¨j l¨¼¡j¡w ¨¨J d¢T¢µ¤.
“±dJ¡mu h¡n©¿? As¢º¤ A©¿?”
Fc¢¨´¡¼¤« hcoæ¢k¡i¢¿. o®J¥q¢cT¤©·´® F·¤«©Y¡s¤« hco梨k¡y ©lac AT¢º¤J¥T¢ Y¤T¹¢i¢y¼¤. ±dJ¡mu h¡©n, d¡k¡X¢i¤¨T ±dJ¡m« AXº¢j¢´¤¼¤ F¼¡©j¡ dsº¤. A¨Y, B l¬Ç¢¨i l¢©mn¢¸¢´¡u AY¡X® c¿ l¡´®, ±dJ¡m«. B ±dJ¡m« d¡k¡X¢i¢v h¡±Yh¿, F¨Ê hcoæ¢k¤« J¥T¢i¡X® ¨lq¢µ« l£m¢i¢y¼Y®.

l¢Ñ¡ca¡i¢c¢ l¡icm¡ki¢v h¡n¢¨Ê J¥¨T G¨YÆ¢k¤« Hy h¥ki¢v d¡i¤« Yki¢Xi¤h¡i¢ O¤yÙ®J¥T¡c¤¾ ©h¡ph¡X® cnéh¡i¢j¢´¤¼Y®. Cc¢ hjX¨h¼ oY¬·¢©k´® Ab¢Ja¥jh¢¿ F¼Y® S¡u Y¢j¢µs¢i¤¼¤. H¡©j¡ a¢lol¤« hjX·¢©k´® c½w J¥T¤Yv AT¤´¤Ji©¿? hjX« d¡k¡X¢i¢v, h¡n¢¨Ê o§É« l¡icm¡ki¢v ¨lµ®, h¡n¢¨Ê o¡¼¢b¬·¢v cT¼¡v d¤X¬h¡i¢·£y« F¼® l¢O¡j¢µ¢y¼Y® AY¢©h¡ph¡i¢y¨¼¼® C©¸¡w ©Y¡¼¤¼¤. h¡n¢¿¡· d¡k¡X¢i¢v Fc¢¨´É® Aoí¢Y§«? S¡u Y¢j¢µ® ©d¡J¤¼¤. d¡k¡X¢i¤«, BjY¢´¡l¤«, l¢Ñ¡ca¡i¢c¢i¤¨h¿¡« hsl¢i¢©k´® lk¢¨µs¢i¡u ±mh¢µ¤¨J¡Ù®®. d©È, d×¢¿, h¡n¢¨Ê d¡k¡X¢¨i F±Y hs´¡u ±mh¢µ¡k¤«. H¡t½Jw, A¨Y¨¼ hr´¡s¤Jw ©d¡¨k d¢É¤Tt¼¤¨J¡©Ù Cj¢´¤«. B H¡t½Jq¤h¡i¢, hc« hT¤¸¢´¤¼ hy¼¤Jq¤¨T cT¤l¢v, B J¶¢k¢v S¡c¤Ù¡l¤«. By« A©¹¡¶® lj¡Y¢y¨¼Æ¢v....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 07/06/2015

2015, ഏപ്രിൽ 22, ബുധനാഴ്‌ച

ചുഴികള്‍

Q£l¢Y« Hy hp¡±dl¡ph¡¨X¼® B¨jÆ¢k¤« dsº¢¶¤©Ù¡? FÆ¢v Fc¢´Y¢©c¡T® ©i¡Q¢´¡u Jr¢i¤¼¢¿. F×l¤« J¤sºY® F¨Ê J¡j¬·¢¨kÆ¢k¤«. Cl¢¨T AY® O¢s¨J¶¢ c¢v´¤Ji¡X®, Hr¤J¡cs¢i¡¨Y. Hr¤´¢¨Ê ©lL¹w ©YT¡u F¼¤« ¨J¡Y¢µ¢¶¤Ù®. F¼¡v F¿¡« Hj¢T©·´® h¡±Y« O¤y¹¢, Blt·c¹w h¡±Yh¡i¢. c¡k® O¤lyJw, AY¢v l£Ù¤« c¡k® hjµ¤lyJw. AY¢¨Ê D¾¢v A´¹q¤« AÈj¹q¤« c¢sµ, Js¤· ¨d¶¢, l¢lji±É«, Jج¥¶t. AY¢v S¡u DÙ¡´¢¨iT¤´¤¼ H¡©j¡ l¡´¤Jw´¤«, l¡J¬¹w´¤« Bi¢j¹q¡X® l¢k. Cl¢¨T l¢ki¢¿¡·Y¡i¢ S¡u h¡±Y©h D¾©¿¡ F¼ ©Y¡¼v Cªi¢¨Ti¡i¢ J¥T¤Yv mÇ¢¨¸T¤¼¤Ù®.

Cª cLj·¢v Hr¤´¤Jq¢¿, O¤r¢Jq¡X®. Bq¤Jw, l¡pc¹w F¿¡« Cª O¤r¢i¢v J¢T¼® O¤×¤¼¤. Hj¢´k¤« jȨ¸T¢¨¿¼s¢º¤ Y¨¼ CY¢v l£X® Y¢j¢i¤¼¤. l£Ù¤« l£Ù¤« Bq¤Jw CY¢©k´® Y¨¼ ly¼¤. jȨ¸T¡u ±mh¢µly« jȨ¸¶ly« d¢©¼i¤« CY¢©k´® Y¢j¢µ® l¼® ¨J¡©Ù Cj¢´¤¼¤. AY¢¨Ê G×l¤« lk¢i ±d©Y¬JY AY® O¤r¢i¡¨X¼® By« Y¢j¢µs¢i¡s¢¿ F¼Y¡X®. dky« CY® o§tLêh¡¨X¼® ¨Y×¢Új¢´¤¼¤. Cc¢ AY¢¨c Y¢j¢µs¢ºlt H¼¤J¢v B©j¡T¤« dsi¢¿, A¨¿Æ¢v AY¢¨c ©oîp¢´¡u hco梿¡ hc©o桨T ±mh¢´¤¼¤. Hy jȨ¸Tv hjX©·¡¨T h¡±Y«.

hËj¹w F¨¼ Yqt·¢ Y¤T¹¢i¢j¢´¤¼¤. S¡u B©j¡T¡X® hËj¢´¤¼Y®? A¨¿Æ¢v B©j¡T¡X® hËj¢©´ÙY®? F©¼¡T® Y¨¼©i¡, A©Y¡ F¼¤« F¨Ê J¥¨Ti¤¾ F¨Ê op±dlt·J©j¡©T¡? Cª ©k¡J·¢v hcoæ¢k¡l¡· dk J¡j¬¹q¤« DÙ®. AY¢¨k¡¼¡i¢ S¡u Cl¨i J¡X¡u dU¢µ® Y¤T¹¢i¢j¢´¤¼¤. A¹¨c dsi¤¼Y¢©c´¡w mj¢ F¨¼ dU¢¸¢¨µT¤·¢j¢´¤¼¤ F¼® dsi¤¼Y¡l¤«.

Fc¢´¢l¢¨T dJk¤Jw C¿, oܬJ©q¡ j¡±Y¢J©q¡ C¿. J¦±Y¢h¨lq¢µ·¢v F¨Ê J»¤Jw h¹¢·¤T¹¢i¢j¢´¤¼¤. dJk¢¨Ê c¢s« S¡u F©¼ hs¼¢j¢´¤¼¤. ׬¥f¢¨Ê ¨lq¢µ«, A¨¿Æ¢v Jج¥¶s¢©Ê©i¡ ¨h¡¨¨fk¢©Ê©i¡ ¨lq¢µ«. CY¡X® Fc¢´® dj¢Oi«. F¨Ê j¡±Y¢´® Js¤¸¿, Cli¤¨T ¨lq¢µh¡X®. cȱY¹©qi¤« O±z©ci¤« S¡u JÙ¢¶® F±Y c¡q¤Jq¡i¢ F¨¼c¢´s¢i¢¿.

Jr¢º c¡v¸·¢ F¶® hX¢´¥s¤Jw F¨Ê Cj¢¸¢T·¢v c¢¼¤« J¡¸¢ Yy¼ i±É·¢cT¤©·´® h¡±Yh¡X® S¡u cT¼Y®. AY¤« c¡©k¡ A©Õ¡ YlX. deæ梩Êi¤« ftLs¢©Êi¤« i±ÉJ¡¸¢i¤©Ti¤« AyO¢ A¿¡¨Y c¡l¢k¢¿. H¶¤« Ds¹¢i¢¶¢¿. Cª ©Q¡k¢ H¼® Y£t·® Cl¢¨T c¢¨¼¡¼® jȨ¸T¡u S¡u J¤©s ohih¡i¢ B±Lp¢´¤¼¤. Y¤Ttµi¡i ©Q¡k¢ F¨¼ l¿¡¨Y Yqt·¢i¢j¢´¤¼¤. Alo¡c« S¡u F¹¨c¨i¡¨´©i¡, Ai´¡c¤¾ ¨±d¡QJ®×® C¼® Y£t·¤. cv¸·¢ F¶® hX¢´¥s¢c® ©mn«. d¤s©·´¢s¹¤©Ø¡w F¨ÉÆ¢k¤« c¿ gÈX« Jr¢´¡c¤¾ B±Lph¡i¢y¼¤ hcoæ® c¢s¨i. ¨¨f¨´T¤·® Ba¬« ¨OiíY¤« AY® Y¨¼. cLj·¢¨k G×l¤« c¿ ©p¡¶k¢v Y¨¼ Jis¢. F¨Ê c¡l¢¨Ê jocJw hs¼¤ Y¤T¹¢i yO¢Jw J¢¶¡u ©lÙ¢ h¡±Y« ©lÙY¢kb¢J« Jr¢µ¤.

h¤s¢i¢¨k·¢ H¼® J¢T¼¤s¹¡u gÈX« Jr¢µ©¸¡r¡X® B±Lp« J¥T¢iY®. gÈX·¢¨Ê dX« ¨J¡T¤·® Cs¹¤©Ø¡w AY¡i¢y¼¤ hcoæ® c¢s¨i. hc¤n¬¨Ê B±Lp¹w F±Y ©lLh¡X® h¡s¤¼Y®. H¡e¢oæ¢v c¢¼¢s¹¤©Ø¡w gÈX« h¡±Yh¡i¢y¼¤ hco梨kÆ¢v C©¸¡w Ds´h¡X®. B Hy O¢Éi¢v ¨¨f´¢c® C·¢j¢ ©lL« J¥T¢©i¡? A©Y¡ S¡u ¨¨f´¢k¢y¼® Ds¹¢©¸¡©i¡? As¢i¢¿. F©É¡ Hy lk¢i mfï« S¡u ©J¶Y® Fl¢¨T c¢¼¡X®? F¨Ê ¨Y¡¶T¤·® c¢¼©¿?

O¤×¤« Bw´¡t F¨É¡¨´©i¡ dsi¤¼¤. Alt dsi¤¼¨Y¡¼¤« hcoæ¢k¡l¤¼¢¿. hjX¨h¼ Ac¢l¡j¬Y ¨Y¡¶T¤¨·i¢j¢´¤¼¤. Fc¢´Y® J¡X¡«. hjX« O¢k©¸¡w Bpë¡aJjh¡©X¡? As¢i¢¿. d©È F¿¡·¢v c¢¼¤h¤¾ Hy jȨ¸Tv hjX« ©d¡¨k O¢k©¸¡w Ac¢l¡j¬h¡X®. B Y¢j¢µs¢l® C©¸¡w Fc¢´® Yy¼Y® F¨É¼¢¿¡· Bm§¡oh¡X®. O¤×¢c¤« c±Èí¹w, d¥t»O±zu CY¡ ¨Y¡¶T¤·®. Cª ohi« S¡u FÉ¢c® Ak¶¤¼ ±dmq H¡t·® oÆT¨¸TX«? S¡u Bpë¡a¢´¡u Y¨¼ Y£yh¡c¢µ¤. A¨Y hjX¨h¼Y®, G×l¤« J¤sºY® hj¢´¤¼ Bw¨´Æ¢k¤« o©É¡n« dJy¼¤. d¢¨¼ c¢¹w h¡±Y« FÉ¢c® a¤¯K¢´¤¼¤?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 ~ 04 ~ 2015

2015, മാർച്ച് 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

കണ്ടാല്‍ വാങ്ങുന്ന സാധനംCydY® ltn¹w´® h¤Ø® ~ h¶¼¥t

“CÕ¢ h¤¶¡i¢, CÕ¢ h¤¶¡i¢..c¢¹¨q¿¡y« Cª CÕ¢ h¤¶¡i¢ F±Yi¤« ¨d¨¶¼® l¡¹¢µ¡v CY® ¨d¨¶¼® Y£y«..A©¸¡ Fc¢´® l£¶¢v ©d¡i¢ l£Ù¤« CÕ¢ h¤¶¡i¢ DÙ¡´¢ ¨J¡Ù® lj¡«..CÕ¢ h¤¶¡i¢, CÕ¢ h¤¶¡i¢..”

By« ¨d¨¶¼® ±mÚ¢µ® ©d¡J¤¼ Cª l¢q¢µ® dsº¤¾ l¢v¸c ©J¶©¸¡w S¡u Y¢j¢º® ©c¡´¢. A¨Y AY©Àp« Y¨¼. h¶¼¥j¢v F¼¤« ±do¡ahb¤jh¡i¢ h¡±Y« JÙ¢¶¤¾ CÕ¢ h¤¶¡i¢ l¢v¸c´¡ju. Fc¢´©Àp·¢¨Ê ©djs¢i¢¿. A¨¿Æ¢k¤« C¹¨c O¢k¨j hcoæ¢k¡´¡u ©d¨j¡¼¤« Blm¬h¢¿. B mfïl¤« l¢q¢µ® dsi¤©Ø¡r¤¾ B ct½l¤« h¡±Y« hY¢ F¼¤« A©Àp¨· H¡t´¡u.

d¾¢´¥T·¢©k´¤¾ i¡±Yi¢v F¨Ê ±dg¡Y¹©qi¤« ¨¨lJ¤©¼j¹©qi¤« o©É¡n¢¸¢´¡u C©Àp·¢c® Ac¡i¡o« Jr¢i¤¼¤¨Ù¼ J¡j¬« S¡u hcoæ¢k¡´¢. ct½hb¤jh¡i¢ C¹¨c l¢v¸c cT·¤¼ ©k¡J·¢¨k H©j Hj¡w C©Àph¡i¢j¢´¤«. h¨×¡j¡w´® C¹¨c Bl¡u d×¢¿. AY® ©J¶¡v Y¨¼ CÕ¢ h¤¶¡i¢ l¡¹¡u ©Y¡¼¤«.

O¢j¢´¡u lJ ©YT¤¼ G¨Y¡j¡w´¤« AlLX¢´¡c¡l¡·Y¡X® B o¡¼¢b¬«. S¡c¤« F¨Ê o¤p¦·¤« AY® dsº® O¢j¢´¤J dY¢l¡i¢y¼¤. F¨Ê Q£l¢Y« ©J¡¶i·¤« ©ok·¤« J¤×¢¸¤s·¤« ©J¡iØ·¥j¢k¤h¡i¢ l¢gQ¢µ® cv©JÙ¢ l¼©¸¡r¤« h¶¼¥j¢v F·¢i¡v B CÕ¢ h¤¶¡i¢ l¢v¸c´¡j¨c ©YT¤J dY¢l¡i¢y¼¤. d©È A©Àp¨· JÙ¢¿. Hyd©È Q£l¢Y ±d¡j¡fè¹q¢v ¨d¶® A©Àp« h¨×l¢©T¨´Æ¢k¤« ©O©´s¢i¢j¢´¡«, h¨×¡y ©Q¡k¢i¤¨T Blm¬« A©Àp·¢c® l¼® ©Ot¼¢j¢´¡« F¨¼¡¨´ Bm§o¢´¡u ±mh¢µ¤. FÆ¢k¤« B mfï« S¡u l£Ù¤« l£Ù¤« ©YT¢¨´¡©Ùi¢y¼¤.

C¼® ~ ±m£JX®U¡d¤j«

“JÙ¡v l¡¹¤¼ o¡bc«..Bt´¤« l¡¹¡« F©¸¡r¤« l¡¹¡«..CÕ¢ h¤¶¡i¢..CÕ¢ h¤¶¡i¢..”

CY® A©Y mfïh©¿? A¨Y S¡u F©¸¡r¤« ©YT¡s¤¾ A©Y mfï«..A¨Y S¡u BJ¡«n¨i¡¨T Y¢j¢º¤ ©c¡´¢..A¨Y A©Àp« Y¨¼. Ac¤gl¹q¤¨T O¢k O¤q¢l¤Jw B h¤K·® J¡X¡¨hÆ¢k¤« B O¢j¢©´¡ mfï·¢¨k J¤o¦Y¢©´¡ Hy h¡×l¤« Cª CydY® ltn¹w ly·¢i¢¶¢¿..F©Ê©i¡ h×® i¡±Y´¡y¨T©i¡ ©O¡a¬·¢©c¡ Blm¬¨¸Tk¢©c¡ J¡·® c¢v´¡¨Y A©Àp« foæ¢v c¢¼® Cs¹¢ AT¤· fo梨k Bw´¡¨j ©YT¢ A©¸¡©r´¤« hsº¢y¼¤.

J¡k« O¢k©¸¡¨r¡¨´ Aa®g¤Y¹w J¡·® ¨li®´¤« F¼® dÙ¡j¡©Ù¡ dsºY® F±Y mj¢i¡X®. S¡u dk©¸¡r¤« l¢O¡j¢µ¢¶¤Ù® C©Àp¨· H¼® J¡XX« F¼®. A©¸¡¨r¡¼¤« Fl¢¨Ti¤« JÙ¢¶¢¿. ±m£JX®U¡d¤j« Cª CydY® ltn·¢c¢T´® S¡u lj¡· Ìkh¿. dk ±d¡lm¬« S¡u l¼¢¶¤Ù®. AT¥j¢v ©d¡J¤¼ lr¢´® dk ±d¡lm¬« hk¸¶« foæ® J¡·® Cl¢¨T lq¨j Ab¢J« ohi« c¢¼¢¶¤Ù®. A©¸¡¨r¡¼¤« F¨Ê J»¢v¨¸T¡· Bw S¡u H¶¤« l¢O¡j¢´¡· ohi·® F·¢i¢j¢´¤¼¤. J¡k« Aa®g¤Y¹q¤« o©É¡n¹q¤« F©¸¡r¤« Hq¢¸¢µ® ¨lµ¢¶¤Ù®. AY¢c® ohi« F¼ Aa®g¤Y« ±dlt·¢´X«. A¿¡¨Y c½w B±Lp¢µ¢¶¤ h¡±Y« J¡j¬h¢¿.

CydY® ltn« ~ S¡u h¡s¢, F¨Ê O¤×¤d¡T¤Jw h¡s¢. A©Àp·¢©Êi¤« o¡pOj¬¹w h¡s¢i¢¶¤Ù¡l¡«. ohi¨h¼ ±dY¢g¡o·¢¨Ê h¤¼¢v YkJ¤c¢µ¤¨J¡Ù®, Q£l¢Y·¢¨k Ac¢Ö¢YY§¹w´® cz¢ dsº¤¨J¡Ù®, A©Àp·¢¨Ê ¨¨Jà¢v c¢¼® CÕ¢ h¤¶¡i¢ ~ JÙ¡v l¡¹¡u ©Y¡¼¤¼ o¡bc«, l¡¹¡u Jr¢i¡¨Y S¡¨c¨Ê i¡±Y Y¤Tt¼¤..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 04 ~ 03 ~ 2015

2015, ജനുവരി 21, ബുധനാഴ്‌ച

നൂറുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു കുട്ടി
A¿©i¡ d¥tá¢JJl¢lj¬©j c¢¹w~
Fr¤Y¢iY¢v J¥T¤Yv oY¬©h¡ h¢Z¬©i¡?
l¡i¢´¤¼¤ S¡c¡ lj¢Jw d¢¨¼i¤«
As¢i¤l¡c¡l¤¼¢¿ AtÏl¤« oY¬l¤«.
pj¢YJ« c¢si¤¼ lcl¤« hj¹q¤«
d¤kj¢i¢v Y¥l¤¼ hº¢¨k o¥j¬c¤«
oܬYu O¤l¸¤«, c¢k¡l¢¨Ê J¤q¢y«
As¢i¤l¡c¡l¤¼¢¿ AtÏl¤« oY¬l¤«.
dµ¸® c¢si¡· hjl¤« CkJq¤«,
hº¤Y¤¾¢i¢v©d¡k¤« l¢n« lh¢´¤¼¤.
O¤J¸¢¨Ê oªzj¬« cnéh¡« oܬi¤«,
O¥T¤lh¢´¤¼ c¢k¡l¤¾ j¡±Y¢i¤«.
F¨Ê d¤kj¢Jw©´¡ c¢k¡l¢©c¡
¹q¡¨O¡¿¢i ¨Yq¢µh¢¿.
F¨Ê oܬJw, j¡±Y¢Jw ¨d¡¾¤¼ oY¬«
hj¹q¤« ca¢Jq¤« lk¢©i¡y h¢Z¬.
¹q¡¨O¡¿¢i l¡´¤Jw oY¬©h¡?
FÆ¢¨k©É S¹w´Yc¬h¡i¢?
Bj¡X¤ J¤×´¡t, Bj¡X¤ ¨YפJ¡t?
Èh¢´¤l¡c¡l¢¿ S¹w´¢¼¢¨Ê
O¥T¢v, DyJ¤¼ ©lqi¢v.
¹w´® ©mn« ±dqi¨h©¼¡y g¡l«
f¡b¢µ¢y©¼¡, hs¼¤©l¡ S¹¨q?
±dqih¿¢¼¢l¢¨T, AÞ¢ltn¢´¤¼¤~
lפ¼¤ p¢hl¡¨Ê hº¤d¡q¢Jw ©d¡k¤«.
c¢si¤¼ c¢s¹q¢u Q£l¢Yh¢¿¢¼¢l¢¨T~
c¢si¤¼¤ O¡jl¤« d¤Ji¤«, Js¤©·¡y dJk¤Jq¤«.
d¤ctQÁ¨h©¼¡y m¡d« c¢¹w´¤Ù¡lX«,
As¢iX«, dri©Y¡t´X«, Y¡jYh¬« ©lX«.
d¡d¢Jw c¢¹w ¨O©ií¡y Jt½¹w~
Ac¤gl¢´¤¼¤ S¹q£ a¢c¹q¢v.
Jl¢©i¡T® l¢©i¡Q¢´¤l¡u h¡±Y«
o¡b¬©h S¹w´¢¼£, m¡dQÁ·¢v,
h¨×ɤ¨Oà¤l¡u, Ac¤gl¢´¤¼Y¤ S¹w.


~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~ 21~01~2015