2014, ജനുവരി 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഊര്‍മ്മിള ]p-cm-W-I-Ym-]m-{X-§fn F-\n-t¡-ähpw C-ã-s¸-« kv{Xo I-Ym-]m-{Xw B-sc¶ tNm-Zy-¯n-\v F-sâ B-Zy-s¯ D¯cw DuÀ-½n-f F-¶m-bn-cn-¡pw. DuÀ-½n-f-tbm-Sp-Å Cu BZ-cw H-¼Xmw X-c-¯n DuÀ-½n-f- F-¶ a-e-bm-fw D-]-]mT-]p-kvX-Iw ]Tn-¨-Xn-\v ti-jw Xp-S-§n-b-XmWv. F¶pw A-´x-¸p-c¯n I-gnbm³ hn-[n-¡-s¸-«hÄ. `À-¯m-hS¡w ]-ecpw ]-e-t¸mgpw A-h-K-Wn-¨hÄ. Cu Nn´-IÄ Ip-td-¡m-e-am-bn F-sâ a-\-Ênepണ്ടv. ]t£, A-sXm H-cp I-hn-X-bp-sS cq-]-¯n-te-¡m¡m³ {i-an-s¨-¦n-epw, \-S-¶nÃ. A-§-s\-bmWv Cu-bn-sS tUm.hnP-b³ Nm-tem-Sn-sâ DuÀ-½n-f F¶ t\m-h hm-bn-¡m-\n-S-bm-bXv. AXv F-sâ Nn-´I-sf Iq-Sp-X hy-à-X-bp-Å-Xm¡n. A-t±-l-t¯m-Sp-Å I-S-¸m-Sv C-hn-sS A-dn-bn-¨v sIm-Åp¶p.

ImÂ-¯fnÀ X-gpIpw Hm-f§tf
cm-K-k-c-bphn hogpw hÀ-j§tf
HmÀ-½-bn t]mepw hn-S-cpsa³ ]q¡tf
BÀ-{Z-k-Ôybn an¶pw Xm-c§tf
lr-Z-b¯n sam-«n-« kz-]v-\§tf
a-µ-am-cp-X³ Xm-cm«pw NnÃItf
HmÀ-½bn tXSp-I \n-§-fo-sbs¶ þ -
DuÀ-½n-f, an-Yne-X³ cm-P-Ip-am-cnsb.
]-Xn-\m-ep-hÀj-§Ä \n-{Zbn ]qIn-b
]-Xn-Xbmw F-s¶ \n-§Ä a-d¶pthm?
HmÀ-½-bp-ണ്ടmIphm³ `q-an-]p-{Xn-bm-bn þ
]n-d-¶o-e-tÃm, Rm³ shdpw DuÀ-½n-f.
B-Zn-Ihntbm a-d-¶n-cp-s¶s¶, ad-¶q þ
B-Zn-Im-hy-¯n-\p `mjyw N-a-¨hÀ.
Ip-ä-s¸-Sp-¯p-¶nà Rm-\m-tcbpw
]m-Xn-bmIpw ]-Xn-sb-s¶ a-d-¶o-etbm?
]p-{Xcpw a-d-t¶m-scs¶, HmÀ-½n¨hÀ
`À-Xr-am-Xmkp-an-{X- am-{X-am-bn-cp-¶-tÃm.
Xp-ey-Zx-Jn-XÀ R§Ä, th-Z-\-]-¦n-t«mÀ þ
A-´x-¸p-c¯n³ hn-f-¡m-sb-cn-ªhÀ.
`q-an-]p-{Xn-X³ \n-g-em-sb¶pw \-S-¶pRm³ þ
th-Z-\-b-dn-ª-XnÃ-Xn-en-t¶-hsc.
hnÃp-ap-dn-¨p tZ-hn-sb th-«-Xn³-Iq-sS þ
t]m-¶n-cp-¶-¶p-Rm³ k-c-bphn³ Xo-c-t¯¡v.
tNm-Zn-¨p-hm§n-b h-\-hm-kw ]p-evIp-t¼mgpw
a-d-¶nÃtbm Fs¶, ]-Xnbpw Iq-«-¡mcpw?
cm-Py-`m-c¯n³ D-¯-c-hmZn-Xz-¯nÂ
HmÀ-½n-¨nÃtÃm F-s¶ \o ku-ant{X?
ap-\n-X³ im-]w t]-dn k-c-bp-X³ amdnÂ
hne-bw ]qIp-t¼mgpw hn-fn-¨nà \o-sbs¶.
hn-fn-¡p-sa-¶m-in-¨p Rm³ ]-e-s¸m-gpw, CÃ
ku-ant{X \o-sb-s¶ F-t¶ a-d-¶n-cn-¡p¶p.
A-\-´m-h-Xm-c¯n³ ]-Xv-\o]-Zw am{Xtam þ
DuÀ-½n-f-X³P-·\n-tbm-K-an-hn-sS-¯o-cp¶pthm?
cm-amb-Ww ko-Xm-b-\-hp-am-sW-¶n-Xp Nn-eÀ þ
a-d-¶p-htÃm \n-§-fp-ao P-\-Im-ßPsb?
Po-hn-X-kmK-cw \o-´phm³ am-{X-a-dnªhÄ
Rm-s\¶pw A-S-cm-Sphm³ a-d¶hÄ.
]-cn-`-h-anÃn-¶o Po-hn-X-km-bm-Ó¯nÂ
A-dn-ªnÃn-hÄ sh-dp-s¸-¶ hm-¡n-¶À°w.
hn-S-hm-§p-¶p tem-Itc, C-¶o k-ÔybnÂ
k-c-bpX³Hm-f-§fn hne-bw {]m-]n-¡p¶p.
]-Xn-X³ ]m-Xbn N-cn-¡m-\m-in¨hÄ
C-¶n-Xm B-Zy-am-bm-i-\n-d-th-äp¶p.
hn-SX-cq ]pÂ-s¡m-Sn-Itf, ]q¡tf
hn-SX-cq Xm-c-§tf, X-cp¡tf
t]m-Ip-¶n-Xm kJn-Itf, k-l-NmcnItf
DuÀ-½n-f-X³ P-·\n-tbm-K-an-hn-sS-¯ocs«.
hn-S-X-cq cm-a-cm-Pyta, an-Ynetb
hn-S-X-cq ]p-{X-·mtc, awK-fw `-hn¡s«.
--------               ---            {io-Im-´v a®qÀ
                        02 þ 01 þ 2014