2014, ജൂലൈ 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രകൃതിതന്‍ പ്രണയംY¢jJq¢v Y¢ji¤¼¤
Y¢j©´Y¤h¢¿¡¨Y
Y¢j´¤¾ Y¢jYu
Y£j©·¡T¤¾ ±dXi«.

hrYu h±ÉX« hcoæ¢v
h¤·¤Jw h¢¼¤¼¤ h¢r¢i¢v
hj¹w ¨d़¤ l£Ù¤«
h¡c« h»¢©c¡©T¡Y¤¼¤ ±dXi«.

hº¤Yu hsJw h¡×¢
hªc« h¡×¢ hT¢i¤« h¡×¢
hj« d¢¨¼ hkJ©q¡T¤«
¨h¡r¢i¤¼¤ Y¼¤¨T ±dXi«.

j¡±Y¢Yu j¡L¡t±ai¡h«
j¡±Y¢LÜ¢ l¢Ty« i¡h«
j¡L©k¡ki¡i® j¡¸¡T¢
j¡l¢©c¡©T¡Y¤¼¤ ±dXi«

--~~~~~~~~~~~~~~~~~±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~10/07/2014