2012, ഏപ്രിൽ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

മരണം


AIep¶pthm \o H-cp ta-L-cq-]-ambv
H-cp a-g-ap-In am\-¯p Xo-À¡p¶pthm
H-cp ]q-hn-XÄ t]m-se sIm-gn-bp¶pthm
H-cp I-®oÀ¡-Ww s]m-gn-¡p-hm-\m-ImsX
H-cp h-k-´-¯n-¶-h-km-\-am-Ip¶p-thm.
a-ªp-cp-Inho-W hn-`m-X-§Ä-s¡m-Sp-hn-embv
C-cpÄho-sWm-cp ho-Yn-X³ Aä¯p
X-\n-¨p \o \n-ev-¡p¶p-thm.
B-tcm-cp-a-dn-bm-sX B-cmcpw Im-WmsX
H-cp Ip-fn-À-]p-©ncn-t]mepw \o-«p-hm-\m-ImsX
\o hm-Sn ho-gp¶p-thm.
\n-Xy-tK-lw tX-Sn P-·-tK-lw hn-«n-d-§n-t¸m-hXmw
\n³ bm-{Xbn B-cp-anÃm-Xm-Ip¶pthm
\o G-I-\m-bn-¯o-cp¶pthm
\o H-cp ta-L-cq-]-am-Ip-¶pthm
]q-hn-XÄ-t]m-se sIm-gn-bp¶p-thm
\o-sbmcp ]q-hn-XÄ-t]m-se sIm-gn-bp¶pthm?
      
                     þþþþþ {io-Im-´v a®qÀ
                      30þ03þ2012