2012, ജനുവരി 28, ശനിയാഴ്‌ച

യമുനാതീരം


a[p-c tl-a-´ KoXw
ap-c-focm-K hn-t\mZw
a-Rv-Pp-fXo-c \n-Ip-RvPw
an-gnI-fn hm-k-´-Im-ew

\o-e-¡-S¼n³ ]qhp-IÄ
\n-em-hn-ep-Xn-cp-¶ t\cw
\o-e-¸o-en-I-fpe-ªp
\o BÀ-{Z-bmw tKm-]n-I-bm-bn

]m-Sp-hm-\m-bn-¶p Rm³
]-Xn-tb Xo-c-aWªp
]-e-Im-ew R-§Ä hm-gv¯n-b
]-eXpw a-¬a-d-ªn-cp-¶p

Hm-f-§-fnÃm b-ap\-bn \n¶pw
Hm-Sn-bI-em³ sIm-Xn-¡p-¶p Rm³
H-cn-¡-ep-an-§n-\n h-cm-¯h®w
Hm-Sn-b-I-ep-¶q a-d-bp-¶p Rm³

þþþþþ {io-Im-´v a®qÀ
28þ01þ2012

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ