2012, ഫെബ്രുവരി 1, ബുധനാഴ്‌ച

നിരാശ (പുളിമരം - 2)


C-t¸mÄ FÃm-¯n\pw c­ണ്ട­­mw `m-Kw C-d-§p-¶ Im-e-amWv. Rm\pw B-tem-Nn¨p ]p-fn-a-cw F-¶ F-sâ I-Y-bv¡v (I-Y F-¶p Rm³ ]-d-bp-¶p þ A-\p-hm-NI-\v F´pw hn-fn-¡mw) Hcp c­ണ്ടmw `m-Kw N-a¨mtem F-¶v. F-sâ H-cp B-{K-l-amWv, F-Xn-cp \n-¡-cpXv. A-t¸mÄ tNm-Zn¡pw F-´m-Wv C-{X h-ey \ncmi F-¶v. tXm-¡o tI-dn sh-Sn h-bv-¡tÃ, Rm³ ]-d-bmw. BZyw X-s¶ A-Xv ]-dªm I-Y XoÀ-¶p t]m-hn-tà amtj.

I-gn-ª \h-¼À ap-X F-\n-¡v I-­-ണ്ടI-i-\n-bp-sS A-]-lm-c-am-sWt¶m a-täm B-Wv F-sâ hm-a-`m-Kw ]-d-bp-¶Xv. i-cn-bm-bn-cn-¡pw. പണ്ട് k-RvP-b³ ]-d-ª t]m-se Cu {K-l-§Ä-s¡m-s¡ F-hn-sS-sb-¦nepw t]m-sbm-¶v \n-¡tണ്ട­, AtÃ? F´m-bmepw Rm³ hn-Nm-cn¨ t]m-se Im-cy-§Ä ]-eXpw \-S-¡m-¯ Øn-Xn BWv. Cu Iണ്ട-­-Ii-\n Im-c-WamtWm C-sXms¡ F-s¶-\n-s¡m-cp kw-i-bw. Cu {K-l-§Ä-s¡m-¶pw th-sd H-cp ]-Wnbpw CÃm¯ t]m-se AtÃ. F-´m-bmepw F-\n-¡v Ipd-¨v Im-e-am-bn I-ã-Im-e-am-Wv F-¶v ]d-ªm a-Xn-b-tÃm.

Cu Øn-Xn-bnepw F\n-¡v hf-sc A-[n-Iw B-izm-kw X-¶n-cp-¶ H-cp Imcyw Xm-a-k-Ø-e-¯n-\p ap¼n-se ]p-fn-a-chpw AXn tN-t¡dm³ h-¶ncp-¶ H-cp ]-äw ]-£n-Ifpw B-bn-cp¶p. F-\n-¡v a-\-Ên-em-hn-sÃ-¦nepw A-h-bp-sS I-e]n-e hÀ-¯-am-\w tI-«n-cn¡m³ X-s¶ H-cp c-k-am-bn-cp¶p. Im-¡-Ifpw ssa-\-Ifpw ]n-s¶ t]-c-dn-bm-¯ th-sd Nn-e ]-£n-I-fpw. C-S-¡me-¯v Nne sIm-¡p-Ifpw h-¶n-cp¶p.

sIm-¡pIsf Hm-Sn¡m³ B a-c¯n hen-b H-cp KqVm-tem-N-\ \-S-¶n-cp-¶-Xm-bn Rm³ kw-i-bn-¡p¶p. hn-L-S-\-hm-Zn-Ifpw {]-Xn-{In-bm-hm-Zn-Ifpw A-Xn-\p ]n-¶n {]-hÀ-¯n-¨n-«pt­ണ്ടm F-s¶-\n-¡v സംശയമുണ്ട്‌ . F-´m-bmepw A-h-cXn hn-P-bn¨p. sIm-¡p-IÄ A-t§m-«v h-cm-Xmbn. F-´n-\mWmthm Ah-co sIm-e¨-Xn sN-bv-X-Xv? Cu-bn-sS-bm-bn ]-eXpw \-ãam-b Iq-«¯n F-\n-¡v H-cn-¯n-cn k-t´m-jhpw \-ã-ambn. A-hn-Sw sIm­ണ്ടpw XoÀ-¶nÃ. C-t¸mÄ Ipd-¨v Zn-h-k-am-bn H-cp ]-£nbpw B a-c-¯n-te-¡v tN-t¡dm³ h-cp-¶nÃ. H-cp Im-¡-¡q-Sv C-t¸mgpw a-c¯n A-\m-Y-am-bn In-S-¸pണ്ട­v. B Iq-«n-te-s¡-¦nepw H-cp Im-¡ h-cp-tam? Ipd-¨v Zn-h-k-am-bn Im-¯n-cn-¡p¶p. Cu ]-£n-Isf-sbm-s¡ Xn-cn-¨p കൊണ്ട് hcm³ hà amÀ-¤hpw D-t­ണ്ടm? hm-b-\¡mÀ H-¶v ]d-ªp X¶m \-¶m-bn-cp¶p. \n-§Ä X-s¶ ]-d Rm³ F§-s\ \n-cm-i-s¸-Sm-Xn-cn-¡pw?
þþþþþþþ{io-Im-´v a®qÀ
01 þ 02 þ 2012

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ