2015, മാർച്ച് 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

കണ്ടാല്‍ വാങ്ങുന്ന സാധനംCydY® ltn¹w´® h¤Ø® ~ h¶¼¥t

“CÕ¢ h¤¶¡i¢, CÕ¢ h¤¶¡i¢..c¢¹¨q¿¡y« Cª CÕ¢ h¤¶¡i¢ F±Yi¤« ¨d¨¶¼® l¡¹¢µ¡v CY® ¨d¨¶¼® Y£y«..A©¸¡ Fc¢´® l£¶¢v ©d¡i¢ l£Ù¤« CÕ¢ h¤¶¡i¢ DÙ¡´¢ ¨J¡Ù® lj¡«..CÕ¢ h¤¶¡i¢, CÕ¢ h¤¶¡i¢..”

By« ¨d¨¶¼® ±mÚ¢µ® ©d¡J¤¼ Cª l¢q¢µ® dsº¤¾ l¢v¸c ©J¶©¸¡w S¡u Y¢j¢º® ©c¡´¢. A¨Y AY©Àp« Y¨¼. h¶¼¥j¢v F¼¤« ±do¡ahb¤jh¡i¢ h¡±Y« JÙ¢¶¤¾ CÕ¢ h¤¶¡i¢ l¢v¸c´¡ju. Fc¢´©Àp·¢¨Ê ©djs¢i¢¿. A¨¿Æ¢k¤« C¹¨c O¢k¨j hcoæ¢k¡´¡u ©d¨j¡¼¤« Blm¬h¢¿. B mfïl¤« l¢q¢µ® dsi¤©Ø¡r¤¾ B ct½l¤« h¡±Y« hY¢ F¼¤« A©Àp¨· H¡t´¡u.

d¾¢´¥T·¢©k´¤¾ i¡±Yi¢v F¨Ê ±dg¡Y¹©qi¤« ¨¨lJ¤©¼j¹©qi¤« o©É¡n¢¸¢´¡u C©Àp·¢c® Ac¡i¡o« Jr¢i¤¼¤¨Ù¼ J¡j¬« S¡u hcoæ¢k¡´¢. ct½hb¤jh¡i¢ C¹¨c l¢v¸c cT·¤¼ ©k¡J·¢¨k H©j Hj¡w C©Àph¡i¢j¢´¤«. h¨×¡j¡w´® C¹¨c Bl¡u d×¢¿. AY® ©J¶¡v Y¨¼ CÕ¢ h¤¶¡i¢ l¡¹¡u ©Y¡¼¤«.

O¢j¢´¡u lJ ©YT¤¼ G¨Y¡j¡w´¤« AlLX¢´¡c¡l¡·Y¡X® B o¡¼¢b¬«. S¡c¤« F¨Ê o¤p¦·¤« AY® dsº® O¢j¢´¤J dY¢l¡i¢y¼¤. F¨Ê Q£l¢Y« ©J¡¶i·¤« ©ok·¤« J¤×¢¸¤s·¤« ©J¡iØ·¥j¢k¤h¡i¢ l¢gQ¢µ® cv©JÙ¢ l¼©¸¡r¤« h¶¼¥j¢v F·¢i¡v B CÕ¢ h¤¶¡i¢ l¢v¸c´¡j¨c ©YT¤J dY¢l¡i¢y¼¤. d©È A©Àp¨· JÙ¢¿. Hyd©È Q£l¢Y ±d¡j¡fè¹q¢v ¨d¶® A©Àp« h¨×l¢©T¨´Æ¢k¤« ©O©´s¢i¢j¢´¡«, h¨×¡y ©Q¡k¢i¤¨T Blm¬« A©Àp·¢c® l¼® ©Ot¼¢j¢´¡« F¨¼¡¨´ Bm§o¢´¡u ±mh¢µ¤. FÆ¢k¤« B mfï« S¡u l£Ù¤« l£Ù¤« ©YT¢¨´¡©Ùi¢y¼¤.

C¼® ~ ±m£JX®U¡d¤j«

“JÙ¡v l¡¹¤¼ o¡bc«..Bt´¤« l¡¹¡« F©¸¡r¤« l¡¹¡«..CÕ¢ h¤¶¡i¢..CÕ¢ h¤¶¡i¢..”

CY® A©Y mfïh©¿? A¨Y S¡u F©¸¡r¤« ©YT¡s¤¾ A©Y mfï«..A¨Y S¡u BJ¡«n¨i¡¨T Y¢j¢º¤ ©c¡´¢..A¨Y A©Àp« Y¨¼. Ac¤gl¹q¤¨T O¢k O¤q¢l¤Jw B h¤K·® J¡X¡¨hÆ¢k¤« B O¢j¢©´¡ mfï·¢¨k J¤o¦Y¢©´¡ Hy h¡×l¤« Cª CydY® ltn¹w ly·¢i¢¶¢¿..F©Ê©i¡ h×® i¡±Y´¡y¨T©i¡ ©O¡a¬·¢©c¡ Blm¬¨¸Tk¢©c¡ J¡·® c¢v´¡¨Y A©Àp« foæ¢v c¢¼® Cs¹¢ AT¤· fo梨k Bw´¡¨j ©YT¢ A©¸¡©r´¤« hsº¢y¼¤.

J¡k« O¢k©¸¡¨r¡¨´ Aa®g¤Y¹w J¡·® ¨li®´¤« F¼® dÙ¡j¡©Ù¡ dsºY® F±Y mj¢i¡X®. S¡u dk©¸¡r¤« l¢O¡j¢µ¢¶¤Ù® C©Àp¨· H¼® J¡XX« F¼®. A©¸¡¨r¡¼¤« Fl¢¨Ti¤« JÙ¢¶¢¿. ±m£JX®U¡d¤j« Cª CydY® ltn·¢c¢T´® S¡u lj¡· Ìkh¿. dk ±d¡lm¬« S¡u l¼¢¶¤Ù®. AT¥j¢v ©d¡J¤¼ lr¢´® dk ±d¡lm¬« hk¸¶« foæ® J¡·® Cl¢¨T lq¨j Ab¢J« ohi« c¢¼¢¶¤Ù®. A©¸¡¨r¡¼¤« F¨Ê J»¢v¨¸T¡· Bw S¡u H¶¤« l¢O¡j¢´¡· ohi·® F·¢i¢j¢´¤¼¤. J¡k« Aa®g¤Y¹q¤« o©É¡n¹q¤« F©¸¡r¤« Hq¢¸¢µ® ¨lµ¢¶¤Ù®. AY¢c® ohi« F¼ Aa®g¤Y« ±dlt·¢´X«. A¿¡¨Y c½w B±Lp¢µ¢¶¤ h¡±Y« J¡j¬h¢¿.

CydY® ltn« ~ S¡u h¡s¢, F¨Ê O¤×¤d¡T¤Jw h¡s¢. A©Àp·¢©Êi¤« o¡pOj¬¹w h¡s¢i¢¶¤Ù¡l¡«. ohi¨h¼ ±dY¢g¡o·¢¨Ê h¤¼¢v YkJ¤c¢µ¤¨J¡Ù®, Q£l¢Y·¢¨k Ac¢Ö¢YY§¹w´® cz¢ dsº¤¨J¡Ù®, A©Àp·¢¨Ê ¨¨Jà¢v c¢¼® CÕ¢ h¤¶¡i¢ ~ JÙ¡v l¡¹¡u ©Y¡¼¤¼ o¡bc«, l¡¹¡u Jr¢i¡¨Y S¡¨c¨Ê i¡±Y Y¤Tt¼¤..


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 04 ~ 03 ~ 2015

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ