2015, ജനുവരി 21, ബുധനാഴ്‌ച

നൂറുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു കുട്ടി
A¿©i¡ d¥tá¢JJl¢lj¬©j c¢¹w~
Fr¤Y¢iY¢v J¥T¤Yv oY¬©h¡ h¢Z¬©i¡?
l¡i¢´¤¼¤ S¡c¡ lj¢Jw d¢¨¼i¤«
As¢i¤l¡c¡l¤¼¢¿ AtÏl¤« oY¬l¤«.
pj¢YJ« c¢si¤¼ lcl¤« hj¹q¤«
d¤kj¢i¢v Y¥l¤¼ hº¢¨k o¥j¬c¤«
oܬYu O¤l¸¤«, c¢k¡l¢¨Ê J¤q¢y«
As¢i¤l¡c¡l¤¼¢¿ AtÏl¤« oY¬l¤«.
dµ¸® c¢si¡· hjl¤« CkJq¤«,
hº¤Y¤¾¢i¢v©d¡k¤« l¢n« lh¢´¤¼¤.
O¤J¸¢¨Ê oªzj¬« cnéh¡« oܬi¤«,
O¥T¤lh¢´¤¼ c¢k¡l¤¾ j¡±Y¢i¤«.
F¨Ê d¤kj¢Jw©´¡ c¢k¡l¢©c¡
¹q¡¨O¡¿¢i ¨Yq¢µh¢¿.
F¨Ê oܬJw, j¡±Y¢Jw ¨d¡¾¤¼ oY¬«
hj¹q¤« ca¢Jq¤« lk¢©i¡y h¢Z¬.
¹q¡¨O¡¿¢i l¡´¤Jw oY¬©h¡?
FÆ¢¨k©É S¹w´Yc¬h¡i¢?
Bj¡X¤ J¤×´¡t, Bj¡X¤ ¨YפJ¡t?
Èh¢´¤l¡c¡l¢¿ S¹w´¢¼¢¨Ê
O¥T¢v, DyJ¤¼ ©lqi¢v.
¹w´® ©mn« ±dqi¨h©¼¡y g¡l«
f¡b¢µ¢y©¼¡, hs¼¤©l¡ S¹¨q?
±dqih¿¢¼¢l¢¨T, AÞ¢ltn¢´¤¼¤~
lפ¼¤ p¢hl¡¨Ê hº¤d¡q¢Jw ©d¡k¤«.
c¢si¤¼ c¢s¹q¢u Q£l¢Yh¢¿¢¼¢l¢¨T~
c¢si¤¼¤ O¡jl¤« d¤Ji¤«, Js¤©·¡y dJk¤Jq¤«.
d¤ctQÁ¨h©¼¡y m¡d« c¢¹w´¤Ù¡lX«,
As¢iX«, dri©Y¡t´X«, Y¡jYh¬« ©lX«.
d¡d¢Jw c¢¹w ¨O©ií¡y Jt½¹w~
Ac¤gl¢´¤¼¤ S¹q£ a¢c¹q¢v.
Jl¢©i¡T® l¢©i¡Q¢´¤l¡u h¡±Y«
o¡b¬©h S¹w´¢¼£, m¡dQÁ·¢v,
h¨×ɤ¨Oà¤l¡u, Ac¤gl¢´¤¼Y¤ S¹w.


~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~ 21~01~2015

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ