2015, ഏപ്രിൽ 22, ബുധനാഴ്‌ച

ചുഴികള്‍

Q£l¢Y« Hy hp¡±dl¡ph¡¨X¼® B¨jÆ¢k¤« dsº¢¶¤©Ù¡? FÆ¢v Fc¢´Y¢©c¡T® ©i¡Q¢´¡u Jr¢i¤¼¢¿. F×l¤« J¤sºY® F¨Ê J¡j¬·¢¨kÆ¢k¤«. Cl¢¨T AY® O¢s¨J¶¢ c¢v´¤Ji¡X®, Hr¤J¡cs¢i¡¨Y. Hr¤´¢¨Ê ©lL¹w ©YT¡u F¼¤« ¨J¡Y¢µ¢¶¤Ù®. F¼¡v F¿¡« Hj¢T©·´® h¡±Y« O¤y¹¢, Blt·c¹w h¡±Yh¡i¢. c¡k® O¤lyJw, AY¢v l£Ù¤« c¡k® hjµ¤lyJw. AY¢¨Ê D¾¢v A´¹q¤« AÈj¹q¤« c¢sµ, Js¤· ¨d¶¢, l¢lji±É«, Jج¥¶t. AY¢v S¡u DÙ¡´¢¨iT¤´¤¼ H¡©j¡ l¡´¤Jw´¤«, l¡J¬¹w´¤« Bi¢j¹q¡X® l¢k. Cl¢¨T l¢ki¢¿¡·Y¡i¢ S¡u h¡±Y©h D¾©¿¡ F¼ ©Y¡¼v Cªi¢¨Ti¡i¢ J¥T¤Yv mÇ¢¨¸T¤¼¤Ù®.

Cª cLj·¢v Hr¤´¤Jq¢¿, O¤r¢Jq¡X®. Bq¤Jw, l¡pc¹w F¿¡« Cª O¤r¢i¢v J¢T¼® O¤×¤¼¤. Hj¢´k¤« jȨ¸T¢¨¿¼s¢º¤ Y¨¼ CY¢v l£X® Y¢j¢i¤¼¤. l£Ù¤« l£Ù¤« Bq¤Jw CY¢©k´® Y¨¼ ly¼¤. jȨ¸T¡u ±mh¢µly« jȨ¸¶ly« d¢©¼i¤« CY¢©k´® Y¢j¢µ® l¼® ¨J¡©Ù Cj¢´¤¼¤. AY¢¨Ê G×l¤« lk¢i ±d©Y¬JY AY® O¤r¢i¡¨X¼® By« Y¢j¢µs¢i¡s¢¿ F¼Y¡X®. dky« CY® o§tLêh¡¨X¼® ¨Y×¢Új¢´¤¼¤. Cc¢ AY¢¨c Y¢j¢µs¢ºlt H¼¤J¢v B©j¡T¤« dsi¢¿, A¨¿Æ¢v AY¢¨c ©oîp¢´¡u hco梿¡ hc©o桨T ±mh¢´¤¼¤. Hy jȨ¸Tv hjX©·¡¨T h¡±Y«.

hËj¹w F¨¼ Yqt·¢ Y¤T¹¢i¢j¢´¤¼¤. S¡u B©j¡T¡X® hËj¢´¤¼Y®? A¨¿Æ¢v B©j¡T¡X® hËj¢©´ÙY®? F©¼¡T® Y¨¼©i¡, A©Y¡ F¼¤« F¨Ê J¥¨Ti¤¾ F¨Ê op±dlt·J©j¡©T¡? Cª ©k¡J·¢v hcoæ¢k¡l¡· dk J¡j¬¹q¤« DÙ®. AY¢¨k¡¼¡i¢ S¡u Cl¨i J¡X¡u dU¢µ® Y¤T¹¢i¢j¢´¤¼¤. A¹¨c dsi¤¼Y¢©c´¡w mj¢ F¨¼ dU¢¸¢¨µT¤·¢j¢´¤¼¤ F¼® dsi¤¼Y¡l¤«.

Fc¢´¢l¢¨T dJk¤Jw C¿, oܬJ©q¡ j¡±Y¢J©q¡ C¿. J¦±Y¢h¨lq¢µ·¢v F¨Ê J»¤Jw h¹¢·¤T¹¢i¢j¢´¤¼¤. dJk¢¨Ê c¢s« S¡u F©¼ hs¼¢j¢´¤¼¤. ׬¥f¢¨Ê ¨lq¢µ«, A¨¿Æ¢v Jج¥¶s¢©Ê©i¡ ¨h¡¨¨fk¢©Ê©i¡ ¨lq¢µ«. CY¡X® Fc¢´® dj¢Oi«. F¨Ê j¡±Y¢´® Js¤¸¿, Cli¤¨T ¨lq¢µh¡X®. cȱY¹©qi¤« O±z©ci¤« S¡u JÙ¢¶® F±Y c¡q¤Jq¡i¢ F¨¼c¢´s¢i¢¿.

Jr¢º c¡v¸·¢ F¶® hX¢´¥s¤Jw F¨Ê Cj¢¸¢T·¢v c¢¼¤« J¡¸¢ Yy¼ i±É·¢cT¤©·´® h¡±Yh¡X® S¡u cT¼Y®. AY¤« c¡©k¡ A©Õ¡ YlX. deæ梩Êi¤« ftLs¢©Êi¤« i±ÉJ¡¸¢i¤©Ti¤« AyO¢ A¿¡¨Y c¡l¢k¢¿. H¶¤« Ds¹¢i¢¶¢¿. Cª ©Q¡k¢ H¼® Y£t·® Cl¢¨T c¢¨¼¡¼® jȨ¸T¡u S¡u J¤©s ohih¡i¢ B±Lp¢´¤¼¤. Y¤Ttµi¡i ©Q¡k¢ F¨¼ l¿¡¨Y Yqt·¢i¢j¢´¤¼¤. Alo¡c« S¡u F¹¨c¨i¡¨´©i¡, Ai´¡c¤¾ ¨±d¡QJ®×® C¼® Y£t·¤. cv¸·¢ F¶® hX¢´¥s¢c® ©mn«. d¤s©·´¢s¹¤©Ø¡w F¨ÉÆ¢k¤« c¿ gÈX« Jr¢´¡c¤¾ B±Lph¡i¢y¼¤ hcoæ® c¢s¨i. ¨¨f¨´T¤·® Ba¬« ¨OiíY¤« AY® Y¨¼. cLj·¢¨k G×l¤« c¿ ©p¡¶k¢v Y¨¼ Jis¢. F¨Ê c¡l¢¨Ê jocJw hs¼¤ Y¤T¹¢i yO¢Jw J¢¶¡u ©lÙ¢ h¡±Y« ©lÙY¢kb¢J« Jr¢µ¤.

h¤s¢i¢¨k·¢ H¼® J¢T¼¤s¹¡u gÈX« Jr¢µ©¸¡r¡X® B±Lp« J¥T¢iY®. gÈX·¢¨Ê dX« ¨J¡T¤·® Cs¹¤©Ø¡w AY¡i¢y¼¤ hcoæ® c¢s¨i. hc¤n¬¨Ê B±Lp¹w F±Y ©lLh¡X® h¡s¤¼Y®. H¡e¢oæ¢v c¢¼¢s¹¤©Ø¡w gÈX« h¡±Yh¡i¢y¼¤ hco梨kÆ¢v C©¸¡w Ds´h¡X®. B Hy O¢Éi¢v ¨¨f´¢c® C·¢j¢ ©lL« J¥T¢©i¡? A©Y¡ S¡u ¨¨f´¢k¢y¼® Ds¹¢©¸¡©i¡? As¢i¢¿. F©É¡ Hy lk¢i mfï« S¡u ©J¶Y® Fl¢¨T c¢¼¡X®? F¨Ê ¨Y¡¶T¤·® c¢¼©¿?

O¤×¤« Bw´¡t F¨É¡¨´©i¡ dsi¤¼¤. Alt dsi¤¼¨Y¡¼¤« hcoæ¢k¡l¤¼¢¿. hjX¨h¼ Ac¢l¡j¬Y ¨Y¡¶T¤¨·i¢j¢´¤¼¤. Fc¢´Y® J¡X¡«. hjX« O¢k©¸¡w Bpë¡aJjh¡©X¡? As¢i¢¿. d©È F¿¡·¢v c¢¼¤h¤¾ Hy jȨ¸Tv hjX« ©d¡¨k O¢k©¸¡w Ac¢l¡j¬h¡X®. B Y¢j¢µs¢l® C©¸¡w Fc¢´® Yy¼Y® F¨É¼¢¿¡· Bm§¡oh¡X®. O¤×¢c¤« c±Èí¹w, d¥t»O±zu CY¡ ¨Y¡¶T¤·®. Cª ohi« S¡u FÉ¢c® Ak¶¤¼ ±dmq H¡t·® oÆT¨¸TX«? S¡u Bpë¡a¢´¡u Y¨¼ Y£yh¡c¢µ¤. A¨Y hjX¨h¼Y®, G×l¤« J¤sºY® hj¢´¤¼ Bw¨´Æ¢k¤« o©É¡n« dJy¼¤. d¢¨¼ c¢¹w h¡±Y« FÉ¢c® a¤¯K¢´¤¼¤?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 ~ 04 ~ 2015

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ