2014, സെപ്റ്റംബർ 23, ചൊവ്വാഴ്ച

ഞാന്‍ കെ ടി എന്‍ കോട്ടൂര്‍
±m£ jÓ¢·® o«l¢b¡c« ¨Oií ‘S¡u’ F¼ Okµ¢±Y« Hj±gJ¡l¬« F¼¤ Y¨¼ S¡u l¢©mn¢¸¢´¤«. ±m£ T¢ d¢ j¡Q£lu Fr¤Y¢i d©kj¢h¡X¢J¬«:Hy d¡Y¢j¡¨J¡kd¡YJ·¢¨Ê JZ F¼ h©c¡pjO¢±Y·¢c¤ ©mn« jÙ® ©dy« H¼¢µ ‘S¡u’, Okµ¢±Y« F¼ h¡b¬h« Qc¹©q¡T® o«la¢´¡c¤¾ H¼¡i¢´¡X¤¼ B©ji¤« c¢j¡m¨¸T¤·¢¨¿¼® S¡u l¢m§o¢´¤¼¤.

JµlTOkµ¢±Y¹q¤¨T Hy ohl¡J¬¹q¤« C¿¡· ‘S¡u’ ¨J T¢ Fu ©J¡¶¥t F¼ Jl¢i¤¨T, hc¤n¬©oîp¢i¤¨T, ot©á¡dj¢ Hy J¡v¸c¢J¨Ê F¿¡ aªtâk¬¹q¤« D¾ Hy o¡b¡jX hc¤n¬¨Ê JZi¡X®. ±m£ T¢ d¢ j¡Q£l¨Ê ¨J T¢ Fu ©J¡¶¥t: Fr¤·¤« Q£l¢Yl¤« F¼ ©c¡lk¢©c¡T® c£Y¢ d¤kt·¤¼ l¢b·¢v Y¨¼i¡X® ±m£jÓ¢·® A±gd¡q¢i¢©k´® dJt·¢i¢j¢´¤¼Y®.

J»¥j¢¨k Jl¢Yi¢v c¢¼® 22/09/2014 c® ¨o´Ê®©n¡i®´¡X® S¡u ‘S¡u’ J¡X¡u Jis¢iY®. Al¢¨T Cy¼ O¢kJ¡X¢Jq¤¨T CT¨dTk¤Jw mj¢´¤« A©j¡OJh¡i¢y¼¤ F¼® dsi¡¨Y là. O¢k j«L¹w F·¤©Ø¡r¤¾ l¦·¢¨J¶h¥qk¤Jq¤« AÌ¡c·¤¾ Ag¢±d¡i¹q¤« dT« Y£y¼ l¨j DÙ¡i¢y¼¤. dT« Cnéh¡i¢¨¿Æ¢v Fr¤©¼×® ©d¡J¡h¡i¢y¼¢©¿? B¨jÆ¢k¤« c¢tfÜ¢©µ¡? dT« Jr¢ºY¢c¤ ©mn« Ag¢±d¡i« dsi¤Ji¡¨XÆ¢v S¡u o½Y¢µ¤. AY¢c® F¿¡lt´¤« o§¡Y±É¬« DÙ®. c¿¨Y¼¤« c¿Y¨¿¼¤« dsi¡c¤¾ o§¡Y±É¬«. d©È, hפ¾l¨j J¡X¡u o½Y¢´¨Yi¤¾ Cª Hy j£Y¢ c½w Y¢y©·Ù¢i¢j¢´¤¼¤.

Hy dT« JÙY¢c¤ ©mn« F¨Ê Ag¢±d¡i« o¡b¡jX j©Ù¡ h¥©¼¡ ק£×¢v HY¤´¡s¤¾ S¡u C¹¨c Hy ©kKc« Fr¤Y¡c¤¾ J¡jX« Cª o«glh¡X®. Hy o¡p¢Y¬o¦n颩i¡T® c£Y¢d¤kt·¤©Ø¡w JµlTOkµ¢±Y¹q¤¨T Ì¢j« ohl¡J¬¹w Dd©i¡L¢µ¤ F¼¤ lj¢¿, c¿ Hy Okµ¢±YJ¡ju. AY¤h¡±Y©h jÓ¢Y® ¨Oií¢¶¤¾¥. AY® hcoæ¢k¡´¡c¤¾ o¡h¡c¬©f¡b¨hÆ¢k¤« dT« J¡X¡u ly¼ ©±dÈJc¤Ù¡lX«. AY¢¿¡·lt CY¤ ©d¡k¤¾ Okµ¢±Y¹w Hr¢l¡´¤¼Y©¿ c¿Y®? C¹¨c D¾, Q£l¢Y©·¡T® AT¤·® c¢v´¤¼ dT¹w Cn騸T¤¼ Hy d׫ ©±dÈJt Cl¢¨T DÙ®, F»·¢v J¤sl¡J¡¨hÆ¢k¤«. Al¨j oh¡b¡c©·¡¨T dT« J¡X¡u Ac¤la¢´¤J.

Cl¢¨T c¿ Okµ¢±Y¹w DÙ¡l¤¼¢¿ F¨¼¡y l¢htmc« Dij¡s¤Ù®. C¹¨c D¾ ©±dÈJt Y¨¼i¡X® AY¢¨c¡y YToæ«. dT« Jr¢º¤¾ l¢htmc« c¿Y¡X®. AY¿¡¨Y dT« JÙ¤¨J¡Ù¢j¢´¤©Ø¡w D¾ Admf¹w c¿Y¿. c½w ©±dÈJt Ba¬« c¼¡l¨¶. F¼¢¶® ch¤´® l¢htm¢´¡«. AY©¿ AY¢¨Ê Hy mj¢?

----------------------------- ±m£J¡É® h»¥t
----------------------------- 23/09/2014

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ