2014, ഓഗസ്റ്റ് 27, ബുധനാഴ്‌ച

അന്ത്യനിമിഷങ്ങള്‍hkJq¢v h¢¼¤¼¤
hj¹w Yu hjX«
h¦L¹w Yu hjX«
htY¬¨Ê Ac¢l¡j¬ hjX«.

J¡T¤Jw J·¤¼¤
J¡×¢k¤« Jck¤Jw
J»¢¨k J»¤c£t
J¡X¤l¡u J»¢¿.

d¤kj¢i¢v ¨d¡¹¤¼
d¤Y¤hYu d¥hX«
¨d¡r¢i¤¼¤ d¤Ji¢v
¨d¡k¢i¤¼¤ d¤Õ¢j¢.

ca¢i¢¨k c¤jJq¢v
c¢si¤¼ cÕ¢v
c£s¤¼¤ c¡l¤Jw
c¡TJ¼¥ c¢±ai¤«.

--~~~~~~~~~~~~~~~~~±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~27/08/2014

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: