2014, ഒക്‌ടോബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

ശത്രുവിനെ തേടി©±d©h¡a¡jc¡i® AXi¥ c¡Z¡ ~ jl£±zu h¡n¢¨Ê o«L£Y« ©J¶©¸¡w As¢i¡¨Y l¢jk¤Jw Y¡q« d¢T¢µ¤. AY¢¨Ê Dsl¢T« F¨Ê J£mi¡¨X¼® ¨Y¡¶T¤·¢j¢´¤¼ Bw dsº©¸¡r¡X® Fc¢´¤« H¡t½ l¼Y®. F¨Ê ©e¡X¢c¤ Q£lu ¨l´¤©Ø¡w ©Jw´¤¼ d¡¶® jl£±zu h¡n¢©ÊY¡i¢j¢´X« F¼Y® Fc¢´® c¢tfÜh¡X®. S¡u F¨Ê ©e¡X¢©k´® ©c¡´¢. g¡j¬i¡X®. ¨J¡¿« Jr¢¨º¼® dsº® S¡u ©e¡x ¨lµ¤.

F¨¼Æ¢k¤« C¹¨c Hy i¡±Y ©lÙ¢ ly¨h¼® S¡u Hj¢´k¤« l¢O¡j¢µ¢¶¢¿. AY¤« F¨Ê m±Y¤l¢¨c J¡X¡u. A¨Y, C¨Y¨Ê m±Y¤l¢¨c ©YT¢i¤¾ i¡±Yi¡X®. A©Y¡ Alu mj¢´¤« F¨Ê m±Y¤l¡©X¡? A©Y¡, S¡c¤« Alc¤« ±dY¬im¡±oí¹q¡v AJ¼©Y¡? A¨¿Æ¢k¤« FÉ¡X® ±dY¬im¡±oí«? Fc¢´¢Y¤l¨j hcoæ¢k¡i¢¶¢¿. Cª Q£l¢YJ¡k·¢c¢Ti®´® Fc¢´® hcoæ¢k¡iY® hc¤n¬¨c, ±dJ¦Y¢¨i, Q£lQ¡k¹¨q h¤r¤lc¡i¤« ©oîp¢´¡u Jr¢i¤¼ Hy ±dY¬im¡±oíl¤« Fr¤Y¨¸¶¢¶¢¿ F¼¡X®. A¨¿Æ¢v AY¢c® CY¤l¨j By« h¤Y¢t¼¢¶¢¿.
Jk¡ki·¢¨k A¼¨· hÙ·j¹¨q ±dY¬im¡±oí« F¨¼¡¨´ l¢q¢´¤¼Y® Ab¢J±do«Lh¡l¤«. AY® ¨ls¤« f¡k¢mh¡i F©É¡ H¼¡X®. J¦Y¬h¡i¢ c¢táO¢´¡u dס· H¼®. A¨¿Æ¢k¤« A¨Y¡¨´ Y¨¼ Bi¢y¼¤ Jk¡ki«. Y¡Y®dj¬h¤¾lt´® h¡s¢ c¢v´¡u Jr¢i¤h¡i¢y¼¢¿. Cª ©k¡J¨· ©oîp¢´¡c¤« J£r®©hv hs¢´¡c¤h¤¾ Hj¡©lm« A¼¤Ù¡i¢y¼¤. A¨Y¼¡X® Fc¢´® ¨¨J©h¡m« l¼Y®? A¨¿Æ¢k¤« Q£l¢Y« F¼¤« A¹¨ci¡X®. F©¸¡r¤« Hy Ac¢Ö¢YY§«. AY® Y¨¼i¡X® AY¢¨Ê g«L¢i¤«.

“C¿ S¡u F·¢i¢¶¢¿. F·¢i DT¨c AÔ¨c l¢q¢´¡«”

FY¢t lm·¢j¢´¤¼ ¨dxJ¤¶¢i¡X®. ©e¡x ¨lµY¢c® ©mn« Bm§¡o©·¡¨T AT¤·¢j¢´¤¼ BxJ¤¶¢¨i ©c¡´¤¼Y® JÙ¤. A¨¿Æ¢k¤« djo¬·¢v ©d¡k¤« AÔ¨c d×¢´¡c¡X©¿¡ Bp§¡c«. AÔ¨c d×¢´¤J. J¡h¤J¨c l¢q¢´¤J. c¿ Bmih¡X®, A©¿?

©n¡t»¥t F·¢i©¸¡©r´¤« mj¢´¤« l¢m¼¤. DªX® l¡¹¢ Jr¢´¡u S¡u Y£yh¡c¢µ¤. DªX® A±Y yO¢i¤¾¨Y¡¼¤« Bi¢y¼¢¿. Cc¢i¤¾ i¡±Y c¢qi¤¨T Y£j·¥¨Ti¡X®. B O¢ÉJw l£Ù¤« F¨¼ Alc¢©k´T¤¸¢µ¤. F«T¢¨i Cn騸¶¢y¼, h¡Ør« l¿¡¨·¡y l¢J¡jY£±lY©i¡¨T ¨O¡¿¢i¢y¼ Al¨c S¡¨cÉ¢c® m±Y¤l¡i¢JÙ¤ F¨¼c¢´¢¼¤« As¢i¢¿. Al¨Ê Jl¢Y¨O¡¿v F¨¼ l¿¨Y BJtn¢µ¢y¨¼Æ¢k¤«. S¡¨c¡¼® Ds¹¢©i¡? ¨J¡i¢k¡Ù¢ F·¢i¢j¢´¤¼¤. Yk©mãj¢i¢©k´® Cc¢ Ab¢Jh¢¿ a¥jh¢¿. h¤K« Jr¤J¢ lj¡¨h¼ O¢É©i¡¨T S¡u Fr¤©¼×¤.

Yk©mãj¢i¢v AÕj©i¡¨T Cs¹¢. djm¤s¡« J¦Y¬ohi« d¡k¢µ¢©¿? As¢i¢¿ GJ©am« Cª ohih¡¨X¼® h¡±Y©h As¢i¥. Al¨c¨¼ J¡·® c¢v´¤¼¤Ù¡l¤©h¡? Al¨Ê cØt a¢lc¡X® Y¼Y®. Alc¡X® dsºY® H¼® l¢q¢µ® ©c¡´¡u. l¢q¢´¤©Ø¡w l¿¡¨·¡y dj¢±gh« DÙ¡i¢y¼¤. d©È Alc¡X® dsºY® H¼® JÙ¡©k¡ F¼®. A¹¨ci¡X® S¡c¢©¹¡¶® l©¼¡q¡¨h¼® S¡u Y¨¼ dsºY®.

“C¼¢l¢¨T B¨J ±dmîh¡X®. J¤sµ® cT©´Ù¢ ly« l£¨T·¡u. J¤sµ® J¡kh¡i¢ C¿¡Y¢y¼ j¡±né£i¨J¡kd¡YJ« l£Ù¤« Cl¢¨T Bj«g¢´¤©h¡ F¨¼c¢´® o«mih¤Ù®. A¹¨c H¼¤« DÙ¡l¢¨¿¼® B±Lp¢´¡«. Al¢T¹q¢¨k¡¨´ J»¥t F¼¡v HyYj« o«mih¤Ù® A©¿? AY¡X® S¹w J»¥yJ¡y¨T m¡d«”.

C±Yi¤« Alu H× m§¡o·¢v dsº©¸¡w Fc¢¨´¡y J¡j¬« hcoæ¢k¡i¢. Alu H¶¤« h¡s¢i¢¶¢¿. o«o¡jj£Y¢ A¨Y¡¨´ Y¨¼. d©È j¡±né£iJ¡j¬¹q¢v Al¨Ê Ag¢±d¡i« h¡s¢i¢¶¤©Ù¡? Q£l¢Y« A¹¨ci¡X©¿¡. F¼¤« F©¸¡r¤« h¡×¹w ¨J¡Ù¤ly«. cT´¤©Ø¡w S¡cl¨c ±mÚ¢µ¤. J¤sµ® YT¢µ¢¶¤¨Ù¼¿¡¨Y h×® h¡×¹w H¼¤« Y¨¼ FT¤·® dsi¡c¢¿.

“S¡u lq¨j Ab¢J« B©M¡n¢µ J¡kh¡i¢y¼¤ Jk¡kiJ¡k«. c¢©¼¡T® h¢Ù¡Y¢y¼¨Y¡¨´ C©¸¡ B©k¡O¢´¤©Ø¡w Fc¢´¢©¸¡r¤« O¢j¢ly«. FÉ¢c¡i¢y¼¤ F¼® ©d¡k¤« Fc¢´s¢i¢¿. c¢c´s¢i¡©h¡?” Al¨Ê B ©O¡a¬« F¨¼ l¿¡¨Y J¤r´¢. Fc¢´s¢i¡·J¡j¬« S¡¨c¹¨c dsi¤«. AY® F©É¡ Hy j¡±né£i¨Y×¢b¡jX h¡±Yh¡i¢j¢´X«. AY® h¡±Y©h Fc¢´¤« H¡t½i¤¾¥.

d¢©×¼® Y¢j¢µ® ©d¡y©Ø¡w S¡u B©k¡O¢µY® l£Ù¤« AY® Y¨¼i¡i¢y¼¤. D·j« J¢¶¡·©O¡a¬« ©d¡¨k. jl£±zo«L£Y« l£Ù¤« F¨¼ DXt·¢. ¨¨lJ¤©¼j« S¡cl¢¨T F·¤« F¼® g¡j¬©i¡T® dsº¤. djm¤s¡h¢¨k h¨×¡y dJv i¡±Yi¢v Cj¢´¤©Ø¡w Hy J¡j¬« ©f¡b¬h¡i¢. Q£l¢Y·¢¨Ê oªzj¬« Ac¢Ö¢YY§« BX®. m±Y¤Yi®´¤¾ J¡jX« ©d¡k¤« Ht½¢´¡u Jr¢i¡·±Y hsl¢ c¢sº Ac¢Ö¢YY§«.

------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16/10/2014

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. “ശത്രുവിനെ തേടി“ എന്നുള്ള ടൈറ്റില്‍ വായിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതുകഴിഞ്ഞുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. അന്ന് അയച്ചുതന്ന ഫോണ്ട് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു. മോസില്ല ബ്രൌസര്‍ ആണ് ഞാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും!!

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ