2014, മേയ് 26, തിങ്കളാഴ്‌ച

പച്ച മായുന്ന മലകള്‍

J¤É¢¸¤ri¢¨k d¡sYu ©h¨ki¡i®
J¤q¢jj¢©µs¤¼¤, J¡k¤Jw d¤ri¢k¡i®
Hy ¨Os¤h¡j¢i¢v cci¤¼ ©cj·®
pj¢YJ« O¤×¢k¤« c¢si¤¼ dJk¢v
As¢º¢y¼¼¤ S¡u lc¬h¡« m¡ÉY,
Ckµ¡t·¤Jw l£X¤ c¢si¤¼ Y¡q¹w,
H¡q¹w d¡si¢v Y¶¢i¤« h¤¶¢i¤«
o¡±zh¡i®·£y¼ j¡Lki¹q¤«,
J¤yl¢Jw d¡T¤¼ QY¢i¤« o§j¹q¤«,
cn騸T¤¼¢Y¤, S¡¨c¼ h¢Z¬¨i.

C¼¢Y¡ d¥´q¤« dµi¤« h¡i¤¼¤,
h»¥h¡É¢´¤¼¢T¢´¤¼¤ htY¬t,
hX¨kT¤´¤¼¥, hj¹w h¤s¢´¤¼¤,
d¤rJwYu AɬJt½h¢¼¢Y¡~
c¢táp¢´¤¼¤, cm¢´¤¼¢Y¥ o§i«.
hkJq¢v c¢si¤¼¤ ¨lT¢hy¼¢u LÜ«,
Jj¢Æv ¨d¡T¢´¤¼¤, hj¢´¤¼¢Y¥ o§i«.
J¡¶¤Y£ J·¤¼¤, d¢Ti¤¼¤ ©dTh¡u
©c¡´¤¼¢Y¥ O¢kt, ±J¥jY h¤×¤¼¤.
h¡«oh¡i® h¡±Y« J¡X¤¼¨Y¿¡«~
hs´¤¼¤ hp·¡« g¡jYatmc«.
J·¤¼¤ O¢¿Jw, CkJw Jj¢i¤¼¤
cm¢´¤¼¤ h»¢¨Ê Q£lco¡b¬Y.
J¡T¢¨Ê c¡ml¤« o§É« hjXl¤«
©l¨s©ls¨¿¼¤¾ djhh¡«oY¬«
hs´¤¼¤ htY¬t, hj¢´¤¼¢Y¥ o§i«.

±dqi« ly¼Y¡is¢¨º¡j´¡k·®~
hˬh¡i® l¼Y¤«, JTk¢v c¢sºY¤«
oY¬±lY¨c J¸v c¢t½¢¸¢µY¤«
Q£lQ¡k¹¨q ATµ® jÈ¢µY¤«
H¡t½¢´¤¼¨Y¼¤« C¼£ i¤L·¢v.
d¤Y¢¨i¡y g¥h¢i¤«, d¤Y¢¨i¡j¡J¡ml¤«
d¢s´X« htY¬¨Ê m¡d« Y£yl¡u.
±dqih¡©i¡ A©Y¡ Y£hri¡©i¡~
F¹¨c Y£y©h¡ m¡d´X´¤Jw?
d¤Y¢¨i¡y d¤kj¢i¢v h¨×¡y J¥¶t~
Qc¢µ¤ Q£l¢´X« dµi¢v dµi¡i®.
Y£jX« C¼¢¨Ê m¡d´X´¤Jw
h¡sX« C¼¢¨Ê ±J¥jh¡« Y¡ßl«.
pj¢YJ« c¢si¤¼ J¡T¢u hX¹q¤«
c¤jJw c¤ji¤¼ Ayl¢Yu mfïl¤«
Dij¨¶ F¹¤«, DXj¨¶ ±dJ¦Y¢.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~±m£J¡É® h»¥t
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~26/05/2014

1 അഭിപ്രായം: