2012, ജൂലൈ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

എന്നു വരുംimcn-tI \o h-cq im-c-tZ-µq hcq
km-{µsa³ cm-hn-¶p Iq-«n-cn¡q.
\m-Ww sh-Sn-ªp-S³ Nm-c-¯-W-bpInÂ
]q-hn-XÄ Xp-¼n-se tX³ ]-I-cmw.
cm-hn-s\ tam-ln-¨ cm-¡n-fn X-¶p-sS
Nn-dIn³ \n-d-§fpw X-¶nSmw Rm³.
Ip-bnen³ kz-c-§fpw a-bnen³ ]-Z-§fpw
Im-Wn-¡-bm-bv ap-¶n-eÀ-¸n-¨n-Smw.
hm-\-¼m-Sn-bm-bv hn-®n-ep-b-cphm³
hmk-´ kz-]v-\-hpw t\-Zn-¨n-Smw.
\oe¡-S-¼n-sâ X-fn-cne-¯p-¼nse
a-g-¯p-Ån ss\-th-Zy-ta-InSmw Rm³.
Hm-W-\n-emhpw ta-S-¸p-e-cnbpw
Hm-Sn-h-s¶-¶n-ep-Zn-¡p¶p-thm.
B-Zym-£c-¯n-sâ tX\pw h-b-¼psa³
B-ßmhn hoണ്ടpw \n-d-bp¶p-thm.
A-\p-cm-Kn-bm-Ip-sa-¶m-ß lÀ-j§tf
A-¶p \o Np-¼n-¨p-WÀ¯nb t]mÂ.
X-¼p-cp X-¶n-se X-{´n-IÄ ao-«n \o
a-a lrÂkv-]µ-\w Xm-f-§-fmbv.
F-¶p hcpw \o F³ im-cn-tI hoണ്ടpw
km-{µsa³ cm-hn-¶p Iq-«n-cn-¡m³.
\nÀ-½m-ey-ta-´n Rm³ Im-¯n-cn¸q kzbw
\n-t¶m-a ]-Z-kz-\w tIÄ-¡p-hm-\mbv.
       þþþþþþþþþþþþþþþþ{io-Im-´v a®qÀ 
       01 þ 07 þ 2012

1 അഭിപ്രായം:

  1. നല്ല കവിത. വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നിരത്തി പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണല്ലേ ശാരികയെ...

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ