2012, മേയ് 22, ചൊവ്വാഴ്ച

ഞാന്‍ കണ്ടവര്‍Znh-khpw F{Xtbm t]-sc \½Ä Im-Wp-¶p A-tÃ? FÃm-h-tcbpw \½Ä HmÀ-¯n-cn-¡m-dptണ്ടm? CÃ. F´psImണ്ടmsW¶m-tem-Nn-¨n«ptണ്ടm? \½p-sS a-\-Ên-s\ kzm-[o-\n-¡m-¯h-sc \-½Ä ku-I-cy-]qÀ-Æw a-d-¡pw. A-Xv {]-Ir-Xn-\n-b-a-amWv. Rm-\n-hn-sS {]-Xn-]m-Zn¡m³ t]m-Ip-¶h-sc b-YmÀ-°¯n Rm³ Im-Wm-\m-{K-ln¨-hÀ X-s¶bmtWm F-s¶m¶pw F-\n-¡-dn-bnÃ. Imc-Ww C-hcn ]-e-tc-bpw, BÀ-«n-Ìv \-¼q-Xn-cn H-gn¨v, Rm³ I-ണ്ടXv Rm-\nh-sc A-dn-bp-¶-Xn\v, a-\-Ên-em-¡p-¶-Xn-\v ap-¼mWv. icn¡pw ]-d-ªm Rm³ Ggmw X-c¯n ]Tn¡p-t¼mÄ.
I®qÀ PnÃ-bn-se {]-i-kv-Xam-b Iq-Sm-fn ssl-kv-¡q-fn-se Fsâ ]T-\-Imew. km-ln-X-yth-Zn-bp-sS H-cp k-Po-hmw-Kw F-¶ \ne-bn B hÀj-s¯ ]T-\-bm{X-bn Rm\pw ]-s¦-Sp-¯n-cp¶p. X-Z-h-k-c-¯n-em-Wv t_¸qÀ kp¯m³ F-¶-dn-b-s¸-Sp-¶ ssh-¡w ap-l½-Zv _-jo-dn-t\-bpw, kzm-X{´y k-a-c-tk-\m-\n-bm-bn-cp¶ sam-bv-Xp au-e-hn-tb-bpw, Ip-t«-«³ F¶pw A-dn-b-s¸-«n-cp-¶ Ip-«n¡-hn Ft¶m Ip-«n-I-fp-sS Ihn F-t¶m hn-ti-jn-¸n-¡m-hp-¶ Ip-ªp-®n am-jn-t\bpw Iണ്ടXv. BÀ-«n-Ìvv \-¼q-Xn-cn-sb Im-Wp¶-Xv F-\n-¡v Xn-cn-¨-dnhpsണ്ട¶v Rm³ kz-bw hn-iz-kn-¨n-cp-¶ H-cp Im-e-¯mWv. Ir-Xy-am-bn-¸-dªm Fw C F-kv F³-Pn-\o-b-dn-§v tIm-tf-Pn-se F-sâ A-²ym-]-\ Pohn-X Im-e¯v.
t_¸qÀ kpÂ-¯m-s\ ImWp-t¼mÄ hmÀ-²-Iy-k-l-Pamb tcm-K-§fm A-t±-lw XoÀ¯pw A-h-i-\m-bn-cp¶p. R-§Ä sNÃp-t¼mÄ ]-Sn-½-c¯n ssI-Ip-¯n izm-kw F-Sp¡m³ X-s¶ ]m-Sp-s]-Sp-I-bm-bn-cp-¶p a-e-bm-f- km-ln-Xy-¯n-se B {]-KÂ-`³. t_¸qÀ kp¯m³ F¶pw ssh-¡w ap-l½-Zv _-jo-À F¶pw Rm\-¶v tI-«n-«p-sണ്ട¦n-epw, A-t±l-¯n-sâ ]p-kv-XI-§Ä H¶pw hm-bn-¨n-«p-ണ്ടmbn-cp-¶nÃ. a-Po-Zn-t\bpw kp-lv-d-tb-bpw B-\-hm-cn cm-a³ \m-b-tcbpw s]m³-Ip-cn-ip tXm-a-tbbpw F-«p-Im-en a-½q-ªn-t\-bpw kr-ãn¨-Xv F-sâ ap¶n \n¶ B sa-en-ª a-\p-jy-\m-sW-¶-dn-ªn-cp-s¶-¦n Rm³ Ip-d-¨p-Iq-Sn {i-²n-t¨t\. F-sâ \nÀ-`mKyw F-¶Ãm-sX F-´p ]-d-bm³ AtÃ? am-t¦mÌn³ a-c-s¯-¸-änbpw Rm\-¶v tI-«n-cp-¶nÃ. A-sæn ]-e {]-i-kv-X km-ln-Xy-Im-c-·mcpw ]-e-bn-S¯pw {]-Xn-]m-Zn¨ B acw {i-²n-¡m-sX Rm³ h-cp-am-bn-cpt¶m? B a-c-¯-Wen H-¶p \n-ev-¡m-sX A-Xn-s\ sXm-Sm-sX F-\n-¡-h-nSp-¶v t]mcm³ ]-äp-am-bn-cp-t¶m? A-dn-bnÃ. F-´m-bmepw C-sXm-s¡ F-sâ Nne \-ã-§-fmWv. ]-t£ B {]-Xn`-sb A-Sp-¯v \n-¶v H-cp X-h-W-sb-¦nepw ImWm³ I-gn-ª t\-«s¯, `m-Ky-s¯ Rm-s\´n-t\m-Sp-]-an¡pw?
Hcp kzm-X{´y k-a-c-tk-\m-\n-sb A-Sp-¯vv Im-Wm-\p-Å `m-Kyw sam-bv-Xp au-e-hn-sb Im-Wp¶-Xv h-sc F-\n-¡v In-«n-bn-cp-¶nÃ. Jn-em^-¯v {]-Øm-\-¯n-tâbpw Cw-¥o-jpImÀ C-´y hnSp-I F-¶ k-ac¯ntâbpw D-¸v k-Xym-{Kl¯ntâbpw H-s¡ `m-K-am-bn {]-hÀ-¯n-¨ H-cm-sf F-\n-¡v ImWm³ ]än. C-\n-bp-Å X-e-ap-d-bv-¡v H-cp ]-s£ In«m³ km-[y-X CÃm¯ `m-Kyw. {]m-bm-[nIyw A-t±-l-t¯bpw hÃm-sX A-e-«p-¶p-ണ്ടmbn-cp¶p. Fsâ {]n-b-s¸-« A-²ym-]-Icmb C ]n cmL-h³ amjv, H Fw Zn-hmI-c³ amjv, D-®n-Ir-jv-W³ am-jv F-¶n-h-cm-bn-cp-¶p R§-sf \-bn-¨n-cp-¶Xv. km-ln-Xy th-Zn-bp-sS FÃm-saÃmam-bn-cp-¶p ChÀ. A¶v D-®n-Ir-jv-W³ am-jv H-cp tS-¸v dn-¡m-À-UÀ sImണ്ടp h-¶n-cp¶p. Cu {]-i-kv-X-cm-b BÄ¡mÀ ]-d-bp¶-Xv B-teJ-\w sN-¿m-\m-bn-cp-¶p AXv. sam-bv-Xp au-e-hn-bp-sS A-Sp-t¯-¡v C-Xv sImണ്ടp t]m-b-t¸mÄ A-t±-l-¯n-\p-Å Ft´m k-½m-\-am-sW-¶v I-cpXn A-t±-lw A-Xv hm§m³ {i-an¨Xv R-§-fp-sS C-S-bn H-cp sNdn-b Nn-cn ]SÀ-¯n. A-t±-l-w B A-h-i-X-bnepw kzm-X{´yk-a-c-s¯-¡p-dn¨pw A-hÀ A-\p-`-hn-¨ bm-X-\-I-sf Ip-dn-¨pw hn-h-cn¡m³ {i-an¨p. A-Xv t\-cn-«v tI-« Nm-cn-XmÀ-°y-t¯m-sS R-§Ä a-S§n.
Ip-ªp-®n am-jv þ B t]-cv tIÄ¡p-t¼mÄ X-s¶ F-\n-t¡mÀ-½ h-cp¶-Xv IÂ-¡-ണ്ടamWv. A-t±-l-¯n-sâ I-hnX-IÄ -IÂ-¡-ണ്ടam-Wv. ]-t£ F-\n-¡§-s\ tXm¶m³ th-sd Imc-Ww Dണ്ടv. h-e-¸m-SpÅ A-t±-l-¯n-sâ ho-«n-te-¡v A-t±lw R§-sf kzo-I-cn¨-Xv H-cp Ip-¸n IÂ-¡-ണ്ടhp-am-bn-«m-bn-cp¶p.
            B-bn Tm-bn anTmbn
Xn¶p-t¼m-sf-´n-ãmbn
Xn-¶p-I-gn-ªp Iãm-bn
F-¶ I-hn-X-bm-sW-\n-t¡mÀ-½ h-¶Xv. Ip-ªp-®n am-sj F-\n¡-¶v Ipd-¨v A-dn-bmw. Im-c-Ww Rm\pw A-¶v Ip-ªtÃ? A-t±lw R-§-fp-sS Iq-sS I-td IhnX sNmÃn. A§s\ IÂ-¡ണ്ട-¯n-tâbpw I-hn-X-bp-tSbpw a-[p-c-hp-am-bn Ip-td k-abw. a-Sp-s¸-¶ hm-¡v a-ebm-f `m-jbn D-tണ്ടm F-¶v kw-i-bn-¨ \n-an-j-§-fm-Wv R-§Ä-¡-¶-hn-sS In-«n-bXv.
H-cp h-f-s¸m«psണ്ട³ ssI¿nÂ
H-cp a-bnÂ-¸o-en-bps-ണ്ട¶pÅnÂ
hn-c-k-\n-anj-§Ä k-c-k-am-¡m\n-h
[m-cm-f-am-sW-\n-¡n¶pw.
F-¶ em-fn-Xy-hpw am-[p-cyhpw \n-d-ª \-½n-se Ip-«n¯-s¯ D-WÀ-¯p¶ I-hn-Xbpw
Cu hen-tbm-cp tem-Iw \-¶mIm³
sNdn-tbm-cp kq{X-tamXmw Rm³
kz-bw \-¶m-hpI.
F-¶, hen-tbm-cmi-bw hf-sc e-fn-X-am-bn ]-d-ª I-hn-Xbpw F-gpXn-b B hen-b Ip-ªp a-\p-jy-sâ ap¶n a\-Êm km-ãmw-Kw {]-W-an¡p¶p.
cണ്ടm-aq-gw hm-bn-¨p Xp-S-§n-b-t¸m-gm-Wv Nn-{XIm-c³ \-¼q-Xn-cn-sb-¡p-dn-¨v Iq-Sp-X tIÄ-¡p-¶Xv. tc-Jm-Nn-{X-§-fp-sS X-¼p-cm³. Fw C F-kv F³-Pn-\o-b-dn-§v tIm-tf-Pn-se bm-{´n-I \nÀ½m-W hn-`mKw (sa-¡m-\n¡Â F³-Pn-\o-b-dn-§vv) ]p-d-¯n-d-¡n-b sa-Km-en-¯v (B-Znin-e Ft¶m atäm B-Wv AÀ-°w) F-¶ am-K-kn³ {]-Imi-\w sN-¿m-\m-Wv R-§Ä A-t±l-s¯ £-Wn-¨Xv. -At±-l-s¯ ho«n \n-¶v Iq-«n-s¡mണ്ടp h-cm-\pÅ ZuXyw F-\n-¡v In«n. Rm-\m D-¯-c-hm-Zn-¯w tNm-Zn-¨p hm-§p-I-bm-bn-cp-¶p F-¶-Xm-Wv kXyw. A-t§m-«pant§m-«pw IqSn H-cp ap¡m a-Wn¡qÀ A-t±-l-¯n-sâ sXm-«-Sp-¯v H-tc ko-änÂ. F-sâ lrZ-bw an-Sn-¡p¶-Xv F-\n-¡v tIÄ-¡m-am-bn-cp-¶p. A-t±-l-t¯m-Sv F-´m-Wv kw-km-cn-t¡- ണ്ടsX-¶-dn-bm-¯ Ip-td k-abw. N-S-§p-IÄ-¡v ti-jw Xn-cn-¨v hcp-t¼mÄ A-t±-lw X-s¶ ]-eXpw ]-dªp. I-Y-I-fn-sb-¸än, Fw Sn sb ]än, \nfsb-¸än, A§-s\ ]-e-Xpw. H-cn-¡epw a-d-¡m-\m-Im-¯ H-cp Zn-\hpw H-cp ImÀ bm-{Xbpw k-½m-\n-¨ B hen-b Nn-{X-Imc-s\ ho«n sImണ്ടp hn-«v Xn-cn-¨v hcp-t¼mÄ F-sâ a\-Êv \ndsb A-t±-lw h-c-¨ {Zu-]-Xn-bm-bn-cp¶p.
C-\nbpw Ip-td-t¸-sc Rm³ Im-Wm-\m-{K-ln-¨n-cp-¶p, B-{K-ln-¡p¶p. ]-t£ AXn ]-e-tcbpw C-\n-sbm-cn-¡epw F-\n-¡v Im-Wm³ km-[n-¡nÃ. {io-Ip-am-c³ X-¼n km-dn-sâ h-cn-I-fm-Wv F-\n-t¡mÀ-½ h-cp-¶-Xv.
Im-Wp-¶-kz-]v\-§Ä FÃmw ^-en¨mÂ
Im-e¯n³ I-ev-]-\-bv-s¡-´p aqeyw
\-½p-sS `mP-\w F¶pw \n-dªm  
\m-cm-b-W-s\-´n-¶-¼e§Ä?
……………………… {ioIm´v a®qÀ
22/05/2012

1 അഭിപ്രായം:

  1. പ്രശസ്തിയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആരെയും ഇതുവരെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇതുപോലെ കണ്ട് അനുഭവമുള്ളവര്‍ എഴുതുന്നത് വായിക്കുമ്പോള്‍ തോന്നും ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നേരില്‍ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ