2012, മേയ് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

പരീക്ഷാമുറി\nb-a-§fpw \n-b-a-kw-ln-X-I-fpw a-\p-jy-sâ \-·-bv-¡v thണ്ടnbmsW-¶m-Wv sh-bv¸v. ]t£ ]-e-t¸m-gpw A-Xv a-\p-jy-s\ I-ã-s¸-Sp-¯mdpണ്ടv. Hcp sNdn-b ]-co-£ \-S¯m³ Xs¶ F-{X \n-b-a§-fm AtÃ. ]-co-£ XpS-§n A-c-a-Wn¡qÀ I-gnªm B-tcbpw AI-¯v I-bäm³ ]m-SnÃ. ap¡m a-Wn¡qÀ I-gn-ªm-te A-I-¯p-Åh-sc ]pd-¯v t]mIm³ A-\p-h-Zn-¡mhq. cണ്ടv aq-¶v I-S-emkn ]Tn-Xm-¡-fp-sS H-¸v hm-§Ww. A-h-cp-sS lmÄ Sn-¡-än-se Nn{Xw ]cn-tim-[n-¨v Dd-¸v h-cp¯-Ww A-Xv A-bm-fv X-s¶-bm-sW¶v. AXn-se Xam-i F-´m-sW-¶mÂ, B Nn{Xw Hs¡ F-Sp¯-Xv C-hÀ ]-{´ണ്ടmw X-c¯ntem A-Xn-\p apt¼m ]Tn¡p-t¼m-gm-bn-cn-¡pw. Ahkm-\ hÀ-j _n-cp-Z-¡m-cs\-sbms¡ Cu Nn{Xw t\m-¡n-bn« vF§-s\ a-\-Ên-em-¡m\m? AXpw a§n-b Nn{Xw ]cn-tim-[n-¨n«v. C-sXm-s¡ F§-s\ \-S-¡p-¶p F-¶v ssZ-hw X-¼p-cm-\v am{Xw A-dn-bmw.
CsXm-s¡ hm-bn-¨n-«v Rm-\o \n-b-a-§Ä-¡v F-Xn-cm-sW-s¶m¶pw am\y hm-b-\¡mÀ [-cn-¨v h-im-h-cpXv. ]-co-£-bp-sS kp-K-aam-b \-S-¯n-¸n\v C-sXm-s¡ A-h-iyw thണ്ട kw-K-Xn-I-Ä Xs¶-bmWv. Hc²-ym]-I³ F-¶ \ne-bn F-\n¡p-ണ്ടmb Nn-e _p-²n-ap-«p-IÄ H-¶pd-s¡ Nn-´n-s¨-¶v am{Xw. CXp t]m-se th-sdm-cp \n-b-a-amWv, ]-co-£m ap-dn-bn-te-¡v I-S¶m ]n-s¶ H-cm-fpw ]p-d-t¯-¡v t]m-Im³ ]m-Snà F-¶Xv. F-´n-\v A-[nIw, H-¶n-\v t]m-Im³ Iq-Sn A-\p-hm-Z-anÃ. AY-hm \nÀ-_-Ô-am-sW-¦n D-¯-c-¡-S-em-kv A²ym-]-I-\v sIm-Sp-¯n-«v t]m-Imw. ]n-s¶ {]-th-i-\-anÃ.
A§s\ H-cp ]-co-£m-¡m-ew. Rm³ ]-Xn-hp t]m-se A¶pw ]-co-£m-ap-dnbn F¯n. ]co-£ XpS§n cണ്ടv aWn¡q-tdm-fw I-gn-ªn-cn-¡p¶p. Hcp s]¬-Ip-«n A-hÄ-¡v ]pd-¯v t]m-bn hc-Ww F-¶v ]-dªp. Rm³ G-sXm-c-²ym-]-I\pw BZyw ]-d-bp¶ t]mse ]-än-söpw D-¯-c-¡-S-em-kv X-¶n-«v th-W-sa¦n t]m-Im-sa¶pw ]-dªp. Ipd-¨v I-gn-ªv B Ip-«n hoണ്ടpw tNm-Zn¨p. C¯h-W ]-Xn-hp¯-cw ]-dbm³ Rm³ Xp-S§p-t¼m-tg¡pw A-h-À H-cp I-c-¨n-en-sâ h-¡-¯m-sW-s¶-\n-¡v a-\-Ên-embn. Ft´m {]-iv-\-apsണ്ട-¶v F-\n-¡v tXm¶n. GsX-¦nepw A²ym-]-n-I- h-cp-¶ptണ്ടm F¶v Rm³ ]p-d-t¯-¡v t\m¡n. kv{Xo-I-fp-sS Nn-e {]-iv\-§Ä a-\-Ên-em¡m³ Ah-cv X-s¶ th-W-atÃm? B Ip-«n-bp-sS `m-KyamtWm AtXm Fsâ `m-Kyam-tWm-¶-dn-bnÃ, Hc²ym-]-n-I B Ir-Xy-k-ab-¯v X-s¶ A-Xp h-gn h¶p. B A²ym-]-n-I-bp-sS Iq-sS Ip-«n-sb Rm³ ]p-d-t¯-¡-b¨p. Ip-«n Ipd-¨v I-gnªv Xn-cn-s¨-¯n ]n-s¶bpw F-gp-¯v Xp-SÀ¶p. Rm-s\m¶pw ]-dbm³ t]m-bnÃ. ]-co-£m \n-b-a-§Ä-¡v ap¶n Rm³ Nn-e-t¸mÄ sX-äp-Im-c-\m-bn-cn-¡pw. ]t£ Cu temI¯v \n-b-a-w Dണ്ടm-hp-¶-Xn-\v ap¼v a\pjy-Xzhpw I-cp-W-bp-sam-s¡ D-ണ്ടmbn-cp-¶tÃm AtÃ?

……………………… {ioIm´v a®qÀ
03/05/2012

1 അഭിപ്രായം:

  1. മനുഷ്യന്‍ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നിയമങ്ങള്‍ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയത്രെ എന്ന് മഹദ് വചനവുമുണ്ട്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ