2012, ഫെബ്രുവരി 15, ബുധനാഴ്‌ച

അമ്മനിളXmcm-KW-§Ä Xm-gn-I-¡p-Sw XoÀ-s¯mcm
am-\¯n³ Xm-sg-bm-bv \o Hmf-§Ä s\-bv-Xn-cp¶p.
{ip-Xn-e-b-\m-Z-am-bv cm-K-am-bv Xm-f-am-bn
\o-sb-¶m-ßm-hn³ hn-]-©nbn Hcp þ
au-\m-\p-cm-K¯n³ I-tÃm-en-\n-bmbn.
]p-©n-cn-bp-XnÀ-¯q \p-c-Ifn \o
Hm-f-§fn \o ta-f-¸Z-§Ä XoÀ¯p.
]-´n-cp-Ip-ew \n³ Xo-c-§-fn h-fÀ¶q
I-e-bpsS Cu-änÃw \o \n³ I-cbn XoÀ¯p.
Xp©-sâ X-¯ ]mSo \n³ Xm-f¯n-s\m¸w
\m-ep-sI«n³ I-Ym-Im-c³ \ns¶-t\m-¡n-¸-d-sªm þ
cm\q-dp-I-Y-Ifn Rm-s\-s¶¯-s¶ a-d¶p.
\-¼q-Xn-cn XoÀ-¯ tc-Jm-Nn-{X-{]-]-©¯nÂ
A-dn-bm-sX Rm\p-sam-cp tc-J-bm-bv-¯oÀ¶p.
I-fn-b-Ñ-\p-am-bv \n-t¶m-sSm-¯p a-lm-I-hnbpw
I-hnXIÄ sNmÃn¡q-«p-Iq-Sn \-S-¶n-cp¶p.
Iem-e-b¯n³ P-\m-e-bn-eq-sS \n-s¶ Rm³ t\m¡p-t¼mÄ
ImX-§Ä താണ്ടി aµw aµw \o H-gp-In A-I-ep-t¼mÄ
a-\-Ên-¶-I-¯-f-§fn XoÀ-s¯m-cp _nw_-§Ä
]-Xn-tb s]m-Sn-ªnÃm-Xm-hp-¶-Xp-a-dn-bp-¶p Rm³.
\o-sbm-cp sa-en-ª \oÀ-¨m-ep-am-{X-am-bn-¯ocp-t¼mÄ
\-ã-s¸-Sp-¶-sX-\n-s¡-s¶-¯-s¶-bm-bn-cp¶p.
\o-lm-c-ap-XnÀ-t¶m-cp-j-Ê-Ôybn \n³ I-cbnÂ
kq-tcym-Z-b¯n³ ar-Zp-a-µ-kv-an-Xw Im-Wm-\mbn
aÃqÀ-¸-Snbn h-¶-W-ªq Rm-\p-as¶m-cp\mÄ
A-¶pw Rm-\-dn-ªq \-ã-s¸-Sp-¶-sX-\n-s¡-s¶-¯s¶.
\n-t¶m-f-¡c-§Ä¯-«n Po-h-\p-I-fIep-t¼mÄ
ta-f-¸-Z¯n³ cm-Kw \o a-d-s¶-hnsS-tbm-h-¨p.
\n³ am-dn-S¯n a-W-em-cWyw XoÀ-¡p-¶
]m-]n-Ifn-sem-cp-h-\m-Wo Rm-s\-¶p-a-dn-bp-I \o.
I-cbn-sem-cp kw-kv-¡m-c-¯\n-a \o XoÀ-¯p
R-§tfm kmwkv-¡m-cnI-tLm-j-bm-{X \-S¯n.
am-¸p ]-dbm³ t]mepw AÀ-l-X R-§Ä-¡nÃo þ
h-gn t]mIp-t¼mÄ \-ã-s¸-Sp-¶-sX-\n-s¡-s¶-¯s¶.
N-{µn-I s]-¿p-t¶m-cp [-\p-am-k-cmhnÂ
XmÀ-an-gn AS-¨p \o H-gp-In-bIep-t¼mÄ
th-Z-\bm \o A-dnbm-sXm-¶n-Sdntbm
\n³ ]-Z-k-z\-sam-c-]-{ip-Xn XoÀ-¯pthm
\n-¶n-te-¡Wbp-t¼mÄ Rm-\-dn-bp¶n-sXm-s¡bpw
Rm-\-dn-bp-¶q \n-¶n-eq-sS-¶n-se \n-s¶bpw
]m-Sp-hm-\m-hnÃn-\n-sb-\n-bv-s¡m-cn-¡epw
Rm-\-dn-bp-¶q \-ã-§-sfÃm-sa-tâ-Xp am-{Xw.

----
þþþþþþþþþþþþþþþþ{io-Im-´v a®qÀ
12 þ 02 þ 2012

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. പാടീട്ടും പാടീട്ടും തീരാത്ത നിള...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. നന്ദി സര്‍, നിളയെപ്പറ്റി എഴുതിയാലും വായിച്ചാലും ഒന്നും മതിയാവില്ല.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. Dear Sreekanth.

  Ella postukalum nannayituund.. Abhinanthanangal.. Pakshe kavithakalil ningalute ishtangalude(Raveendra sangeethathinteyum, ishta kavithakaludeyum) swatheenam vallathe koodiyo ennoru samsayam!! Pala varikalilum angane oru samyam prakatamakunnundo???

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ