2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

മയില്‍

P\en-¶-cn-In-se a-c-¨nÃbn \oeþ
hÀ-®hpw Nm-en-¨p \o-bn-cp¶p.
]o-enbn ]qin-b ]-¨-¸-In«pw
Nn-d-In-¶-Sn-bn-se X-hn-«n-sâ amäpw
an-gn-IÄ-X³ Np-än-se sh-Ån--¯n-f-¡hpw
t\m-¡n Rm-t\-sd-t\-cw a-d¶p.

]o-en hn-SÀ-¯phm³ aSn-tbm-sS \n¶pþ
Bsctbm tX-Sp-¶p an-gnIÄ.
\n-sâ-bm-\S-\w Im-Wp-hm³ sImXn-tbmsSþ
Im-¯n-cp-s¶m-cp-]m-Sp t\cw.
kwi-b-tam-ep-¶ I-®n\m \o-sbs¶þ
I-gp-s¯m-Sn-¨pw D-bÀ-¯nbpw t\m-¡n-\n¶p.
F-s¶bpw a-säm-cp i-{Xp-hm-bn Iണ്ടുthm?
CÃnà Rm³ \n-s¶ Ip-äw ]-d-bp-hm³.

\n-sâ-bo- _m-lyamw A-g-In\nÂþ
a-Xn-a-d-s¶m-cp-am-{X \n-t¶m-cp th-fbnÂ
t]-Sn-s¸-Sp¯pw im-co-cw tI-«p Rm³
HmÀ¯p-t]mbo-tem-I-{I-a-¯n³ ]n-g-hpIÄ.
tem-I-¯n-sem-¶n\pw ]qÀ-®-X tN-cnÃþ
Cu-iz-c³ tNÀ-t¯m-cp \n-baw,
HmÀ-¡p-I, ku-µ-cy-anÃm-¯sX´pw-þ
im-]-am-bv tXm-¶p-¶-th-f-bnÂ.

þþþþþþþþþþþþþþþþþþ {io-Im-´v a®qÀ
þþþþþþþþþþþþþþþþþþþ 23/10/2013

1 അഭിപ്രായം:

  1. മോഹനമായ അഴകും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശാരീരവും

    സൃഷ്ടിവൈചിത്ര്യങ്ങള്‍!!!

    നല്ല കവിത

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ