2013, ഏപ്രിൽ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

മലയാളത്തിന് കുറച്ചു പുതിയ വാക്കുകള്‍ - 1


ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ എല്ലാം എന്‍റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടി അല്ല. പക്ഷെ നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെ മറന്നു തുടങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ ചിലതും ഞാന്‍ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുതണം - എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വേണമെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ തെറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍......

Governor - സംസ്ഥാനപതി
Chief Secretary - മുഖ്യകാര്യദര്‍ശി
Police -  നിയമപാലകന്‍
DGP - നിയമപാലപൊതുസംവിധായകന്‍
ADGP - ഉപനിയമപാലപൊതുസംവിധായകന്‍
Inspector - പരിശോധനാധികാരി
Inspector of Police - നിയമപാലകപരിശോധനാധികാരി 
IGP - പൊതുനിയമപാലകപരിശോധനാധികാരി
DIG -  ഉപപൊതുനിയമപാലകപരിശോധനാധികാരി
DSP - ജില്ലാനിയമപാലകാധികാരി
SP - നിയമപാലകാധികാരി
DySP - ഉപനിയമപാലകാധികാരി
CI - സ്ഥലനിയമപാലകപരിശോധനാധികാരി
SI - ഉപനിയമപാലകപരിശോധനാധികാരി
Senior Civil Police Officer - ഉയര്‍ആഭ്യന്തരനിയമപാലകമേലധികാരി
Civil Police Officer - ആഭ്യന്തരനിയമപാലകമേലധികാരി 
Supreme Court (SC) - പരമോന്നതകോടതി, പരമോന്നതനീതിപീഠം
High Court (HC) - ഉന്നതകോടതി, ഉന്നതനീതിപീഠം
District Court - ജില്ലാക്കോടതി, ജില്ലാനീതിപീഠം
Sessions Court - പ്രത്യേകജില്ലാക്കോടതി, പ്രത്യേകജില്ലാനീതിപീഠം
Special Court -  പ്രത്യേകകോടതി പ്രത്യേകനീതിപീഠം
Judge - ന്യായാധിപന്‍
Justice - നീതി, ന്യായം 
Chief Justice (SC) - പരമോന്നതന്യായാധിപന്‍
SC Judge - പരമോന്നതനീതിപീന്യായാധിപന്‍
Chief Justice (HC) - ഉന്നതന്യായാധിപന്‍
HC Judge -  ഉന്നതനീതിപീഠന്യായാധിപന്‍
District Judge - ജില്ലാന്യായാധിപന്‍
Sessions Court Judge - പ്രത്യേകജില്ലാനീതിപീഠന്യായാധിപന്‍   
Chancellor - സര്‍വ്വകലാശാമുഖ്യാധികാരി
Pro Chancellor - സര്‍വ്വകലാശാലാധികാരി
Vice Chancellor - സര്‍വ്വകലാശാലഉപാധികാരി
Pro Vice Chancellor -  സര്‍വ്വകലാശാലസഹാധികാരി
Registrar - നിബന്ധകന്‍
Controller of Examination -  പരീക്ഷാനിയന്ത്രന്‍
Chairman - രക്ഷാധികാരി
Vice Chairman - ഉപരക്ഷാധികാരി
Working Chairman -  പ്രവൃത്തിരക്ഷാധികാരി
Secretary - കാര്യദര്‍ശി
Joint Secretary - ഉപകാര്യദര്‍ശി
General Secretary - പൊതുകാര്യദര്‍ശി
President - അദ്ധ്യക്ഷന്‍
Vice President - ഉപാദ്ധ്യക്ഷന്‍
Manager - നിര്‍വ്വാഹകന്‍
Management - നിര്‍വ്വാഹണം
Assistant Manager - ഉപനിര്‍വ്വാഹകന്‍
Area Manager - സ്ഥലനിര്‍വ്വാഹകന്‍
General Manager - പൊതുനിര്‍വ്വാഹകന്‍
Finance Manager - സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കില്‍ ധനകാര്യ നിര്‍വ്വാഹകന്‍
HR Manager - മാനവശേഷി നിര്‍വ്വാഹകന്‍
Marketing Manager - വാണിജ്യനിര്‍വ്വാഹകന്‍
Sales Manager -  വില്‍പ്പനനിര്‍വ്വാഹകന്‍
Purchase Manager - വാങ്ങല്‍നിര്‍വ്വാഹകന്‍
Director - സംവിധായകന്‍
Assistant Director - സഹസംവിധായകന്‍
Associate Director -  ഉപസംവിധായകന്‍
Managing Director -  നിര്‍വ്വാഹണസംവിധായകന്‍
Treasurer - ഖജാന്‍ജി
Superintendent - അധികാരി
Office Superintendent - കാര്യാലയാധികാരി, ആപ്പീസധികാരി
Officer - മേലധികാരി
PRO - ജനസമ്പര്‍ക്കമേലധികാരി
Clerk - എഴുത്തധികാരി
Accountant -കണക്കധികാരി
coordination - ഏകോപനം
Coordinator - എകോപനാധികാരി
Driver - ഓടിപ്പാളര്‍
Conductor - നടത്തിപ്പാളര്‍
Management Committee - നിര്‍വ്വാഹണ സമിതി
Administrative Committee - ഭരണസമിതി
Academic Committee - അദ്ധ്യായന സമിതി
Meeting - യോഗം, സഭ, സമ്മേളനം
IAS - ഭാരതീയ ഭരണ സേവനം
IPS - ഭാരതീയ നിയമപാലന സേവനം
IFS - ഭാരതീയ വിദേശ സേവനം, ഭാരതീയ വന സേവനം
IES - ഭാരതീയ നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യസേവനം
Revenue Minister - വരുമാനകാര്യമന്ത്രി
Principal - കലാലയാധികാരി
Vice Principal - ഉപകലാലയാധികാരി
HOD -  വകുപ്പ്തലവന്‍
Program Head - പദ്ധതിത്തലവന്‍
Program Coordinator - പദ്ധതിഎകോപനാധികാരി
Team Leader - സംഘത്തലവന്‍, ഗണത്തലവന്‍ 
Dean - മുഖ്യാചാര്യന്‍
Professor - ആചാര്യന്‍
Visiting Professor - സന്ദര്‍ശനാചാര്യന്‍
Assistant Professor - സഹാചാര്യന്‍
Associate Professor - ഉപാചാര്യന്‍ 
Reader (Universities & Colleges) -  മുഖ്യതുണാചാര്യന്‍
Lecturer -  തുണാചാര്യന്‍
Guest Lecturer, Ad-Hoc Lecturer - അതിഥിതുണാചാര്യന്‍
Senior -  ഉയര്‍
preview - തിരനോട്ടം
update -  പരിഷ്ക്കരണം, പരിഷ്ക്കരിക്കുക
Review - അവലോകനം
Post - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
Edit - സംശോധനം, സംശോധിക്കുക
Combination - കൂട്ടുകെട്ട്
Draft - കുറിപ്പ്
File - പ്രമാണം
Upload - വരിഏറ്റം
Download - വരിഇറക്കം
Post Master - തപാലധികാരി
Postman - തപാല്‍ക്കാരന്‍
Post Woman - തപാല്‍ക്കാരി
Post - തപാല്‍, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
Publish - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
System - വസ്തുസഞ്ചയം
Computer - വിവരയന്ത്രം
Laptop -  മടിവിവരയന്ത്രം
Compact Disc - സാന്ദ്രചക്രം (കോമ്പാക്റ്റ് എന്നതിന് സാന്ദ്രം എന്നൊരര്‍ത്ഥം ഉണ്ട്)
Calculator - ഗണിനി 
Land Phone or Phone - ദൂരസംസാരി
Mobile Phone - ചലനദൂരസംസാരി
Smart Phone - ബുദ്ധിദൂരസംസാരി 
TV - വിദൂരദര്‍ശി
Radio - വിദൂരശ്രാവി
Telescope - ദൂരദര്‍ശിനി
binoculars - ഇരട്ടദൂരദര്‍ശിനി
Video Camera - ചലനഗ്രാഹി
Still Camera -  ഛായാഗ്രാഹി 
Data - പദസമുച്ഛയം, സ്ഥിതിവിവരം
Data Transfer - പദസമുച്ഛയകൈമാറ്റം 
Transfer - സ്ഥലംമാറ്റം, കൈമാറ്റം (സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്) 
Internet - വിവരബന്ധനവല
Intranet - അകവിവരബന്ധനവല
Website - വിവരബന്ധനദളം
Blog - വിവരബന്ധനപ്രസിദ്ധീകരണദളം
Browsing, Surfing etc - വിവരബന്ധനദളയാത്ര
Chat - സല്ലാപം, Chatting - സല്ലപിക്കുക
Roaming - പുറസഞ്ചാരം
      
ഛായാഗ്രാഹണം (Cinematography) എല്ലാവരും ഛായാഗ്രഹണം എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രാഹണം ആണ് ശരി എന്നാണ്.

 
ബാക്കി  അടുത്തതില്‍. ഇപ്പോ ഇത്രയേ ഓര്‍മ്മ വരുന്നുള്ളൂ.

-------------- ശ്രീകാന്ത്‌ മണ്ണൂര്‍
------------- 22/04/2013

1 അഭിപ്രായം: