2013, ഏപ്രിൽ 26, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മലയാളത്തിനു കുറച്ചു പുതിയ വാക്കുകള്‍ - 2

 കുറച്ചു വാക്കുകള്‍ കൂടി. എത്ര മാത്രം കൃത്യത ഉണ്ടെന്നറിയില്ല. അഭിപ്രായം പറയുക.

College - കലാലയം
Institute (Verb) - നിയോഗിക്കുക എന്നര്‍ത്ഥം ഉണ്ട്
Institute (Education) - നിയോഗാലയം
Establishment - സ്ഥാപനം
Established - എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച
Recognized -  അംഗീകൃതം
Training Center - പരിശീലന കേന്ദ്രം
Training Institute - പരിശീലന നിയോഗാലയം
Official - ഔദ്യോഗികം
Career - തൊഴില്‍ജീവിതം
Guide - വഴികാട്ടി, മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശി
Guidance - വഴികാട്ടല്‍
Career Guidance - തൊഴില്‍ജീവിത വഴികാട്ടല്‍
Society - സമാജം, സമൂഹം
NSS (National Service Society) - ദേശീയ സേവന സമാജം
NSS (Nair Service Society) - നായര്‍ സേവന സമാജം
NCC (National Cadet Corps) -  ദേശീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സൈന്യം
Library - ഗ്രന്ഥാലയം, പുസ്തകാലയം
Book Stall - ഗ്രന്ഥശാല, പുസ്തകശാല (വില്‍പ്പനശാല എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍)
Department - വിഭാഗം, വകുപ്പ്
Ministry - മന്ത്രാലയം
School - വിദ്യാലയം, പള്ളിക്കൂടം
Class - തരം, യോഗ്യതാസ്ഥാനം
First Class - ഒന്നാംയോഗ്യതാസ്ഥാനം
Distinction - ഉയര്‍യോഗ്യതാസ്ഥാനം
Honors - ഉപരിയോഗ്യതാസ്ഥാനം
Secondary - മധ്യമം
Higher Secondary - ഉയര്‍മധ്യമം
Upper Primary Class - ഉയര്‍പ്രാഥമികതരം
Lower Primary Class - താഴ്പ്രാഥമികതരം
Upper Primary School - ഉയര്‍പ്രാഥമികവിദ്യാലയം
Lower Primary School - താഴ്പ്രാഥമികവിദ്യാലയം 
Certificate - യോഗ്യതാപത്രം
SSLC - മധ്യമ വിദ്യാലയ യോഗ്യതാപത്രം
HSC - ഉയര്‍മധ്യമ യോഗ്യതാപത്രം
Seminar - ചര്‍ച്ചായോഗം
International Seminar - അന്താരാഷ്ട്രചര്‍ച്ചായോഗം
National Seminar - ദേശീയചര്‍ച്ചായോഗം 
Workshop - ശില്‍പ്പശാല
International Workshop - അന്താരാഷ്ട്രശില്‍പ്പശാല
National Workshop - ദേശീയശില്‍പ്പശാല 
Camp - ശിബിരം, താവളം
Conference - ചര്‍ച്ചാസമ്മേളനം
International Conference - അന്താരാഷ്ട്രചര്‍ച്ചാസമ്മേളനം
National Conference - ദേശീയചര്‍ച്ചാസമ്മേളനം
News Paper - ദിനപ്പത്രം, പത്രം
Journal - പത്രിക
International Journal - അന്താരാഷ്ട്രപത്രിക
National Journal - ദേശീയപത്രിക
Magazine - കാലഘട്ടപത്രിക
Periodical - ആനുകാലികം
Magazine (Monthly) - മാസിക
Magazine (Weekly) - വാരിക
Magazine (Fortnightly) - ദ്വൈവാരിക
Magazine (In Two Months) - ദ്വൈമാസിക
Magazine (In Three Months) -  ത്രൈമാസിക
Engineering - നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Technology - സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രയുക്തശാസ്ത്രം
Science - ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം
Production - ആവിഷ്ക്കരണം
Production Engineering - ആവിഷ്ക്കരണനിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Production Technology -
ആവിഷ്ക്കരണപ്രയുക്തശാസ്ത്രം
Manufacturing - ഉല്‍പ്പന്നനിര്‍മ്മാണം, ഉല്‍പ്പാദനം
Manufacturing Engineering - ഉല്‍പ്പന്നനിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Manufacturing Technology -
ഉല്‍പ്പാദനപ്രയുക്തശാസ്ത്രം
Information Technology - വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, വിവരപ്രയുക്തശാസ്ത്രം
Mechanical Engineering - യന്ത്ര നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Civil Engineering - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Computer Science And Engineering - വിവരയന്ത്രശാസ്ത്ര- നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Electrical & Electronics Engineering - വൈദ്യുത- അനുവൈദ്യുത നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Electronics & Communication Engineering -  അനുവൈദ്യുത- വാര്‍ത്താവിനിമയ നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
(അനുബന്ധ വൈദ്യുത എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് അനുവൈദ്യുത എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്)
Instrumentation Engineering - ഉപകരണ നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
Applied Electronics and Instrumentation - പ്രായോഗിക അനുവൈദ്യുത-ഉപകരണ നിര്‍മ്മാണം 
 Electronics and Instrumentation Engineering - അനുവൈദ്യുത-ഉപകരണ നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം
IIT - ഭാരതീയ സാങ്കേതികവിദ്യാ നിയോഗാലയം,
ഭാരതീയ പ്രയുക്തശാസ്ത്ര നിയോഗാലയം
IISc - ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര നിയോഗാലയം
IIIT - ഭാരതീയ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ  നിയോഗാലയം,
ഭാരതീയ വിവരപ്രയുക്തശാസ്ത്ര നിയോഗാലയം
IIST - ഭാരതീയ ശൂന്യാകാശശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികവിദ്യാ നിയോഗാലയം,
ഭാരതീയ ശൂന്യാകാശശാസ്ത്ര-പ്രയുക്തശാസ്ത്ര നിയോഗാലയം
Design - രൂപരേഖ
Draft - ആലേഖ്യം
Prototype - ആദിമാതൃക
Model - മാതൃക
CAD (Computer Aided Design) - വിവരയന്ത്ര സഹായ രൂപരേഖ
CADD (Computer Aided Design & Drafting) - വിവരയന്ത്ര സഹായ രൂപരേഖയും ആലേഖ്യവും
CAM (Computer Aided Manufacturing) - വിവരയന്ത്ര സഹായ ഉല്‍പ്പന്നനിര്‍മ്മാണം
CAE (Computer Aided Engineering) - വിവരയന്ത്ര സഹായ നിര്‍മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യം 

-------------------- ശ്രീകാന്ത്‌ മണ്ണൂര്‍ 
--------------------   26/04/2013

 
           

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ