2013, ജൂലൈ 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പേന


Hcp I-®oÀ¡-Ww t]mepw s]m-gn-ªnÃ-sb¦nÂ-þ
H-cp Xp-Ån-t¨mc-sb-¦nepw s]m-Sn-ªnÃ-sb¦nÂþ
H-cp a\sʦnepw am-äp-hm-\m-bn-sömÂþ
H-cp lr-Z-b-]p-jv-]w t]mepw hn-SÀ-¯p-hm\mbn-sömÂþ
F-\n-s¡-´n-\o B-dmw hncÂ, F--´n-\o I-S-em-ÊpIÄ?
F-\n-s¡-´n-\o Nn-´IÄ, F--´n-\o kz-]v\§Ä?
HmÀ½-IÄ t]mepw F¶n im-]-am-bv-¯o-cp-s¶mcoþ
A-`n-i-]v-X-\n-an-j¯n-sem-¶n-e-en-ªnÃm-Xm-Ipsa-¦nÂþ
ssI-h-ey-ta-Iphm³ X-ebn ssI-sh-t¨t\þ
cm-{Xn-a-g-bm-bv {]-Ir-XnþF¶o-iz-cn.
H-cp ]q-sam-«n-sâ ss\À-½-ey-am-I-tWm, AÃþ
H-cp ]-S-hmÄ-¯p¼n³ aqÀ-¨bn Xnf-§tWm
]-dbp-I \n-§-fmw A-\p-hm-NIÀ, F-¦n-temþ
F-sâ-bo-hn-c hoണ്ടpw N-en-¨p-Xp-S-§o-S-emw.
hn-ip-²amw ]q-hn-sâ Im-Wm-¡-b-§fnÂ
\n-]-Xn¡p-tamtcm a-g-¯p-Ån-bm-hm\Ãþ
F-sâ-bo P-·w sIm-Xn-¡p-¶psh¦n-epw,
Xq-en-I-sbm-cp-aqÀ-¨-bp-tÅm-cm-bp-[-am-¡phm³
I-gnbptam F-¶n-se t\À-½bmw a-\-Ên\v
A-Sp-s¯m-cp P-·ap-sണ്ട¦n-e-Xnse-¦nepw?

þþþþþþþþþþþþþþþþ-{io-Im-´v a®qÀ
-----------------------------05/07/2013


1 അഭിപ്രായം:

  1. തൂലികയെ മൂര്‍ച്ചയുള്ള ആയുധമാക്കാന്‍ കഴിയും. ഈ വരികള്‍ അതിനുള്ള തെളിവാണ്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ